Διαδρομή πλοήγησης

Ακολουθήστε την "EU_Growth" στο TwitterFacebookGoogle+Το κανάλι μας στοYouTubeΕνημέρωση με RSS

COSME: το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το φυλλάδιο COSME

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το ενημερωτικό φυλλάδιο με όλες τις πληροφορίες-κλειδιά για το πρόγραμμα COSME και τους στόχους του.

Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Download the leaflet

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση

Στόχος του COSME είναι να καταστήσει ευκολότερη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) την πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους: ίδρυση, επέκταση ή μεταβίβαση επιχειρήσεων. Χάρη στην υποστήριξη της ΕΕ, οι επιχειρήσεις έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια. Τα «χρηματοδοτικά μέσα» της ΕΕ διοχετεύονται μέσω τοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στις χώρες της ΕΕ. Για να βρείτε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στη χώρα σας, επισκεφθείτε την πύλη «Πρόσβαση στη χρηματοδότηση».

Download the poster Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Άνοιγμα των αγορών

Το COSME βοηθά τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στις αγορές εντός και εκτός της ΕΕ. Χρηματοδοτεί το Enterprise Europe Network Choose translations of the previous link  που βοηθά τις ΜΜΕ να βρουν επιχειρηματικούς και τεχνολογικούς εταίρους και να κατανοήσουν τη νομοθεσία της ΕΕ·την πύλη «Η Ευρώπη σου - Επιχειρήσεις» που παρέχει πρακτικές πληροφορίες για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός της Ευρώπης και την πύλη για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ Choose translations of the previous link  που απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν εκτός Ευρώπης. Επίσης, το COSME χρηματοδοτεί έναν αριθμό γραφείων εξυπηρέτησης ΜΜΕ σε θέματα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ).

Download the poster Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Στήριξη επιχειρηματιών

Το COSME στηρίζει τους επιχειρηματίες ενισχύοντας τις υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών, την επιχειρηματική εκπαίδευση, καθώς και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης. Οι δράσεις του προγράμματος απευθύνονται σε ειδικές ομάδες που ενδέχεται να δυσκολεύονται να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους, όπως οι νέοι, οι γυναίκες και οι επιχειρηματίες μεγαλύτερης ηλικίας. Επιπλέον, στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες.

Download the poster Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Βελτίωση των επιχειρηματικών συνθηκών

Το COSME στοχεύει να μειώσει τον διοικητικό και κανονιστικό φόρτο των ΜΜΕ με τη δημιουργία περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις. Επίσης ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές με την υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων πρακτικών, και παράλληλα προβλέπει δράσεις σε τομείς με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, όπως ο τουριστικός τομέας.

Download the poster Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Ιστορικό

Το COSME είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ειδικότερα των ΜΜΕ, με διάρκεια από το 2014 έως το 2020 και προβλεπόμενο προϋπολογισμό 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ευρώπης, παρέχοντας το 85 % όλων των νέων θέσεων εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει να προωθήσει την επιχειρηματικότητα και να βελτιώσει το περιβάλλον για τις ΜΜΕ, ώστε αυτές να μπορέσουν να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους στη σημερινή παγκόσμια οικονομία.

Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) διαχειρίζεται το πρόγραμμα COSME εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που σχετίζονται με το πρόγραμμα COSME διατίθενται στον ιστότοπο του EASME. Οι αιτήσεις για τις ανοικτές προσκλήσεις υποβάλλονται μέσω της πύλης των συμμετεχόντων Choose translations of the previous link .

Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα του COSME.