Sökväg

Inremarknadsakten

EU måste agera för att skapa större välstånd och fler jobb. Mot bakgrund av finanskrisen gäller det dessutom att agera snabbt. Därför har EU-kommissionen antagit en inremarknadsakt som innehåller en rad initiativ som ska stärka den europeiska ekonomin och skapa nya jobb.

Sedan den infördes 1992 har EU:s inre marknad gett oss enorma fördelar och skapat nya möjligheter. Men den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor är inte alltid störningsfri. På vissa områden finns ingen verkligt integrerad europeisk marknad. Dels saknas det lagstiftning, dels gör administrativa hinder och bristande tillsyn att den inre marknadens potential inte kan utnyttjas fullt ut.

Dessutom måste vi stärka tilltron till den inre marknaden ordentligt för att stimulera ekonomisk tillväxt. EU måste agera med större kraft och övertygelse för att visa att den inre marknaden ger oss sociala framsteg och gynnar konsumenter, arbetstagare och småföretag.

Inremarknadsakten som lades fram av kommissionen i april 2011 innehåller tolv åtgärder som ska få fart på tillväxten och stärka förtroendet för den inre marknaden. I oktober 2012 föreslog kommissionen ett nytt åtgärdspaket (Inremarknadsakten II) för att vidareutveckla den inre marknaden och ta vara på dess outnyttjade potential som en drivkraft för tillväxt.

Inremarknadsakten II (oktober 2012)

Bakgrundsmaterial

Inremarknadsakten I (april 2011)

Resultaten av samrådet (11.2010 - 02.2011)

Samrådsdokument från oktober 2010

Bakgrundsmaterial