Διαδρομή πλοήγησης

Πλοήγηση σελίδων

Ευρωπαϊκή επενδυτική επίθεση: ειδική ομάδα της ΕΕ υποδεικνύει 2.000 πιθανά σχέδια αξίας 1,3 τρισεκατομμυρίων ευρώ

Στις 9 Δεκεμβρίου, η ειδική ομάδα της ΕΕ για τις επενδύσεις δημοσίευσε έκθεση από την οποία προκύπτει ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για επενδύσεις στην Ευρώπη. Υποδεικνύει περίπου 2.000 σχέδια σε όλη την Ευρώπη για πιθανές επενδύσεις αξίας 1,3 τρισ. ευρώ, από τα οποία σχέδια αξίας μεγαλύτερης των 500 δισ. ευρώ θα μπορούσαν να υλοποιηθούν τα επόμενα τρία χρόνια.

 

12/12/2014

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  — ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

Καταλόγους σχεδίων κατέθεσαν στην ειδική ομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη – μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.pdf

 Ο Γίρκι Κάταϊνεν, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Απασχόλησης, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας, δήλωσε: «Η σημερινή έκθεση δείχνει ότι υπάρχουν τεράστιες επενδυτικές ανάγκες και βιώσιμα σχέδια που θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης στην Ευρώπη. Σήμερα παρατηρείται σημαντική απόκλιση μεταξύ των διαθέσιμων επενδύσεων και των αξιόπιστων σχεδίων στην πράξη. Για τον λόγο αυτόν, αναλαμβάνουμε μια σημαντική πρωτοβουλία για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να επιτύχουμε την επανασύνδεση επενδύσεων και σχεδίων.»

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Βέρνερ Χόγιερ δήλωσε: «Η μελέτη της ειδικής ομάδας δείχνει ότι υπάρχουν αρκετά επενδυτικά σχέδια στην Ευρώπη. Τα κράτη μέλη υπέβαλαν μεγάλο αριθμό προτάσεων οι οποίες μπορεί να χρησιμεύσουν ως βάση για να δημιουργηθεί μια δεξαμενή σχεδίων και για να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα θα διοχετευτούν σε σχέδια που ανταποκρίνονται καλύτερα στη ζήτηση. Πρέπει τώρα να αξιολογήσουμε τα σχέδια και να επιλέξουμε εκείνα που είναι οικονομικά βιώσιμα και μπορούν καλύτερα να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η ΕΤΕπ είναι πρόθυμη να χρηματοδοτήσει τα σχέδια που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, καθώς και τυχόν άλλα τα οποία πληρούν τα σχετικά κριτήρια βιωσιμότητας και στρατηγικής σημασίας. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως οι σημαντικοί μη χρηματοδοτικοί παράγοντες που εντόπισε η ειδική ομάδα ως εμπόδια στην υλοποίηση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων.»

 

Διαφανής δεξαμενή επενδυτικών σχεδίων

Η έκθεση συστήνει την άμεση ανάληψη δράσης με στόχο τη δημιουργία μιας διαφανούς δεξαμενής επενδυτικών σχεδίων. Ο εντοπισμός σχεδίων από την ειδική ομάδα είναι ένα πρώτο βήμα προς τη δημιουργία μιας διαφανούς δεξαμενής μακρόπνοων επενδυτικών σχεδίων. Πρόκειται για ουσιώδες μέτρο αποκατάστασης της εμπιστοσύνης και ενθάρρυνσης των επενδυτών να επενδύσουν και να δημιουργήσουν εμπειρογνωσία στην Ευρώπη. Η έλλειψη αξιόπιστων και διαφανών πληροφοριών για σχέδια εμποδίζει σήμερα σημαντικά τις επενδύσεις.

Η κεντρική ιδέα είναι η εξασφάλιση μιας δεξαμενής αξιόπιστων σχεδίων τα οποία θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και θα κινητοποιήσουν ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες θα συμπληρώσουν τη χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη και την ΕΕ. Τα σχέδια θα μπορούν να αντλήσουν χρηματοδότηση μόνο από τον ιδιωτικό τομέα, μέσω των κρατών μελών ή άλλων πηγών χρηματοδότησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του νεοσυσταθέντος Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ).

Η ειδική ομάδα ασχολήθηκε κυρίως με σχέδια σε βασικούς τομείς που ενισχύουν την ανάπτυξη: γνώση, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία, ενεργειακή ένωση, υποδομές μεταφορών, κοινωνικές υποδομές και φυσικοί πόροι και περιβάλλον. Επίσης, εξέτασε τις επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την καινοτομία και την ανάπτυξη.

Οι κατάλογοι των σχεδίων, που παρείχαν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή στην ειδική ομάδα αποτελούν το σημείο εκκίνησης. Αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν κι άλλες βιώσιμες επενδύσεις ανά πάσα στιγμή. Κάθε σχέδιο που προτείνει η ειδική ομάδα θα πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά προτού να θεωρηθεί επιλέξιμο για χρηματοδότηση. Δεν υπάρχουν αυτόματες δεσμεύσεις για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την ΕΤΕπ σχεδίων που υποδεικνύει η ειδική ομάδα. Στα σχέδια αυτά δεν θα δοθεί εξάλλου καμία προτιμησιακή πρόσβαση σε εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους.

 

Η ειδική ομάδα συνέστησε τα εξής:

1. Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην άρση σημαντικών κανονιστικών και μη κανονιστικών εμποδίωνpdf σε όλους τους σημαντικούς τομείς υποδομών, όπως: ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ψηφιακά μέσα και μεταφορές, καθώς και στην άρση εμποδίων στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και στη λήψη περαιτέρω μέτρων για τη εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη βελτίωση της νομοθεσίας και την εμβάθυνση των κατακερματισμένων κεφαλαιαγορών. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεχίσουν την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που προάγουν ένα προβλέψιμο και ευνοϊκό επιχειρηματικό κλίμα.

2. Ανάπτυξη εθνικών μακροπρόθεσμων επενδυτικών προγραμμάτων

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν πολιτική δέσμευση για την ανάπτυξη στρατηγικών μακροπρόθεσμων επενδυτικών προγραμμάτων, και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για οικονομικώς βιώσιμα σχέδια. Τα προγράμματα αυτά, σε συνδυασμό με τη δεξαμενή σχεδίων, θα μπορούσαν να δημοσιεύονται σε ειδικούς ιστότοπους.

3. Παροχή τεχνικής βοήθειας για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη σοβαρών επενδυτικών σχεδίων

Η έκθεση συνιστά στην ΕΕ να ιδρύσει ένα συμβουλευτικό κέντρο μιας στάσης που θα παρέχει συνεχώς συμβουλές και εμπειρογνωσία σε αναδόχους έργων, επενδυτές και δημόσιες διαχειριστικές αρχές. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να παρέχει συμβουλές σχετικά με τη διαμόρφωση των σχεδίων ώστε να διευκολύνονται οι ανάδοχοι έργων στην προσέλκυση νέων ιδιωτικών επενδύσεων σε σχέδια με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

4. Διενέργεια εκτιμήσεων της σχέσης κόστους-οφέλους

Για τα βιώσιμα σχέδια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διενεργούν εκτιμήσεις της σχέσης κόστους/οφέλους προκειμένου να εντοπίζουν τις αποδοτικότερες λύσεις για τη διαμόρφωση των σχεδίων. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ θα πρέπει να παρέχουν συμβουλές και να καταρτίζουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με αυτό το θέμα.

5. Προώθηση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων

Η έκθεση προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΤΕπ να προάγουν τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων που θα λειτουργούν καταλυτικά για τις ιδιωτικές επενδύσεις σε σχέδια ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να επιταχύνουν τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων, ιδίως στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.

Η έκθεση της ειδικής ομάδας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η υλοποίηση των σωστών μεταρρυθμίσεων, η επέκταση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα και η ανάπτυξη ενωσιακής αγοράς υποδομών θα δώσουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την κοινωνική ευημερία.

 

Επόμενα βήματα: Η έκθεση της ειδικής ομάδας που συζητήθηκε επίσης από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ECOFIN), θα υποβληθεί στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18-19 Δεκεμβρίου.

Ιστορικό: Επικεφαλής της ειδικής ομάδας (κράτη μέλη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) για τις επενδύσεις στην ΕΕ ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Στις εργασίες της συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Η ειδική ομάδα συστάθηκε τον Σεπτέμβριο κατόπιν αιτήματος των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της ΕΕpdf και έλαβε την εντολή να εισηγηθεί συγκεκριμένες δράσεις για την τόνωση των επενδύσεων, μεταξύ άλλων τη δημιουργία μιας δεξαμενής βιώσιμων σχεδίων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Η πρωτοβουλία έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τους ηγέτες της ΕΕ τον Οκτώβριοpdf, οι οποίοι ζήτησαν να τους υποβληθεί η σχετική έκθεση κατά την επόμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο.

Περισσότερες πληροφορίες:

Η πλήρης έκθεση της ειδικής ομάδας διατίθεται στη διεύθυνση:

Ιστότοπος για την επενδυτική επίθεση της ΕΕ

Επενδυτικό σχέδιο: Σε τι να επενδύσουμε;

Δείτε τις Ελληνικές προτάσεις στην σελίδα 215pdf

Linkedin

Twitter #investEU

 

 

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Κρατήστε επαφή

Σημεια Επικοινωνιας Europe Direct

Newsletter

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Ναι Όχι