Navigation path

Sök

Loading...
 • pdf
  EN

  19 nov 2010 -
  livsmedelskedjan, konkurrensnivån i alla delar av livsmedelskedjan, kontraktsförhållanden, behovet av omstrukturering och konsolidering av jordbrukssektorn, öppenhet och insyn, samt funktionssättet för marknaden för råvaruderivat från jordbruket. Landsbygdsutveckling Landsbygdsutvecklingspolitiken, som är en integrerad del av den gemensamma jordbrukspolitiken, har visat sitt värde genom att
 • pdf
  625_sv

  19 okt 2011 -
  ekosystemen samt för att främja ett resurseffektivt, koldioxidsnålt och klimattåligt jordbruk. Landsbygdsutvecklingen kommer att bidra väsentligt till att slutföra genomförandet både av Natura 2000-direktivet och ramdirektivet för vatten och till att uppnå EU:s strategi för biologisk mångfald inom ramen för 2020-målen. Den framtida gemensamma jordbrukspolitiken kommer därför inte att
 • pdf
  CAP debate – outline for Summary Report

  20 sep 2010 -
  avgöra om en organisation skulle klassificeras som en intressent eller en tankesmedja eftersom som det finns gråzoner mellan dessa typer av organisationer. Dessutom har några av de tankesmedjor, forskningsinstitut och övriga som deltog särskilda (och uttalade) intressen i jordbruk, landsbygdsutveckling eller miljö. Kommissionens beslut att låta både nationella organisationer och organisationer
 • pdf
  627_sv

  18 okt 2011 -
  marknadsåtgärder som ger EU-lantbrukarna ett årligt basinkomststöd och stöd vid specifika störningar på marknaden; pelare II omfattar landsbygdsutveckling och inom denna är det medlemsstaterna som utarbetar och samfinansierar fleråriga program inom en gemensam ram4. Genom ett antal reformer har den gemensamma jordbrukspolitiken inriktas på ett mer marknadsorienterat jordbruk, samtidigt som
 • pdf
  2012_sv

  12 sep 2012 -
  Jordbruk och landsbygdsutveckling Den gemensamma jordbrukspolitiken Ett partnerskap mellan EU och jordbrukarna © Europeiska kommissionen Förord Den gemensamma jordbrukspolitiken fungerar som en brygga mellan en alltmer urban värld och ett alltmer strategiskt jordbruk. Jag har därför föreslagit ett nytt partnerskap mellan EU och dess jordbrukare genom en förnyad gemensam jordbrukspolitik efter
 • pdf
  630_sv

  18 okt 2011 -
  och marknadsåtgärder som ger EU-lantbrukarna ett årligt basinkomststöd och stöd vid specifika störningar på marknaden; pelare II omfattar landsbygdsutveckling och inom denna är det medlemsstaterna som utarbetar och samfinansierar fleråriga program inom en gemensam ram4. Genom ett antal reformer har den gemensamma jordbrukspolitiken inriktas på ett mer marknadsorienterat jordbruk, samtidigt
 • pdf
  110120_Communication on the future of the CAP_SV

  19 maj 2011 -
  GD Jordbruk och landsbygdsutveckling 7 3. Varför behöver vi en reform? För att möta kommande utmaningar Ekonomiska utmaningar • Livsmedelsförsörjning • Prissvängningar • Ekonomisk kris 8 Den senaste prisutvecklingen på vissa råvarumarknader Källor: Europeiska kommissionen – GD Jordbruk och landsbygdsutveckling samt Världsbanken Euro/ton för majs och färskmjölk, euro/100 kg för
 • pdf
  626_sv

  18 okt 2011 -
  och att förbättra verktygen för riskhantering och krisberedskap. Ett starkt jordbruk är av avgörande betydelse för EU:s livsmedelsindustri och för den globala livsmedelstryggheten. Samtidigt uppmanas aktörerna inom jordbruket och landsbygdsutvecklingen att öka sina ansträngningar för att uppnå de ambitiösa mål för klimat, energi och biologisk mångfald som ingår i Europa 2020-strategin.
 • pdf
  628_sv

  18 okt 2011 -
  marknadsåtgärder som ger EU-lantbrukarna ett årligt basinkomststöd och stöd vid specifika störningar på marknaden; pelare II omfattar landsbygdsutveckling och inom denna är det medlemsstaterna som utarbetar och samfinansierar fleråriga program inom en gemensam ram4. Genom ett antal reformer har den gemensamma jordbrukspolitiken inriktas på ett mer marknadsorienterat jordbruk, samtidigt som
 • pdf
  629_sv

  18 okt 2011 -
  som ger EU-lantbrukarna ett årligt basinkomststöd och stöd vid specifika störningar på marknaden; pelare II omfattar landsbygdsutveckling och inom denna är det medlemsstaterna som utarbetar och samfinansierar fleråriga program inom en gemensam ram4. Genom ett antal reformer har den gemensamma jordbrukspolitiken inriktas på ett mer marknadsorienterat jordbruk, samtidigt som producenterna tillförsäkrats