Navigation path

Iskanje

Loading...
 • pdf
  mte-rep-sl_sl

  08 jun 2011 -
  z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike. 5 Uredba komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 6 Uredba komisije (ES) št. 1320/2006 z dne 5. septembra 2006 o pravilih za prehod na podporo za razvoj podeželja,
 • pdf
  Razvoj podeželja 2007–2013

  07 feb 2007 -
  Razvoj podeželja 2007–2013 PRIROČNIK O OKVIRU SKUPNEGA SPREMLJANJA IN VREDNOTENJA Napotki September 2006 Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja 2 VSEBINA 1. BOLJ STRATEŠKI PRISTOP K RAZVOJU PODEŽELJA.4 2. SKUPNI PRISTOP K SPREMLJANJU IN VREDNOTENJU .5 3. HIERARHIJA CILJEV IN KAZALNIKOV.6 Hierarhija ciljev.6 Skupni kazalniki.7 Dodatni kazalniki .9 4. ZAHTEVE ZA SPREMLJANJE V NOVEM
 • pdf
  Razvoj podeželja 2007–2013

  07 feb 2007 -
  informacij o odločitvi. 3. Vključevanje zahtev Direktive o strateški okoljski presoji v predhodno vrednotenje Uredba (ES) 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za novo programsko obdobje 2007–2013 predvideva obsežno okoljsko presojo, ki jo opravijo države članice v okviru predhodnega vrednotenja za vsak program razvoja podeželja.
 • pdf
  AGRI-2008-63980-00-00-EN-REV-00

  04 mar 2009 -
  za razvoj podeželja (EKSRP), politiko informacijske družbe EU in politiko konkurence v skupnem prizadevanju, da bi vsi Evropejci imeli dostop do širokopasovnih povezav. Politika razvoja podeželja je drugi steber skupne kmetijske politike in je osredotočena na delovna mesta, rast, konkurenco in trajnost kmetijstva, gozdarstva, prehrambne industrije in podeželskih območij, izboljšanje človeškega
 • pdf
  Razvoj podeželja 2007–2013

  07 feb 2007 -
  kmetijske in gozdarske proizvode z razvijanjem novih proizvodov, proizvodnih postopkov in tehnologij v sodelovanju z udeleženci v proizvodni liniji? Koliko je podpora prispevala k izboljšanju konkurenčnosti na področjih kmetijstva, prehrane in gozdarstva? 22 Ukrep Izboljševanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva (člen 20(b)(v) Uredbe Sveta
 • pdf
  Razvoj podeželja 2007–2013

  07 feb 2007 -
  z razmerjem med osnovnimi kazalniki in kazalniki vpliva ter • izbiro in uporabo kazalnikov v nacionalnih strategijah. 1. CILJI, KAZALNIKI IN KOLIČINSKA OPREDELITEV V okviru nove uredbe za razvoj podeželja se analiza stanja ter določitev ciljev, kazalnikov in količinske opredelitve izvedeta v več stopnjah: (1) opredelitev potreb razvoja na podlagi skupnih in nacionalnih osnovnih kazalnikov ter
 • pdf
  EN

  23 apr 2009 -
  kazalci: Izhodišče Biotska raznovrstnost: kmetijske in gozdarske površine visoke naravne vrednosti Biotska raznovrstnost: populacija poljskih ptic Vnos Znesek realiziranih javnih izdatkov (skupni znesek glede na znesek evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja) Donos Število gospodarstev, ki prejemajo podporo, na območjih z omejitvami, ki niso gorska območja (razdelitev glede na vrsto