Navigation path

Zoeken

Loading...
 • pdf
  untitled

  24 mrt 2014 -
  Ook andere thematische subprogramma's kunnen in zekere mate relevant zijn voor de biologische landbouw, zoals die betreffende kleine landbouwbedrijven en korte toeleveringsketens. Er zij op gewezen dat de lidstaten verplicht zijn ten minste 30 % van de totale bijdrage die uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling aan elk 10 Verordening (EU) nr. 1305/2013. 11 Zie het onderzoek "Use
 • pdf
  untitled

  24 mrt 2014 -
  kunnen veroorzaken; 2 Verordening (EG) nr. 1974/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PB L 368 van 23.12.2006, blz. 15). NL 8 NL (d) mestmethoden moeten in alle stadia van het houderijproces omkeerbaar
 • pdf
  untitled

  24 mrt 2014 -
  de beginselen van artikel 32 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (het Financieel Reglement). Zoals op grond van het Financieel Reglement vereist is, heeft de directeur-generaal voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling de organisatorische structuur en de systemen voor interne controle ingesteld die passen
 • pdf
  Citizens' summaries tool box

  21 mrt 2014 -
  evenals de contacten met landen buiten de EU. • Er komt betere informatie over EU-initiatieven voor plattelandsontwikkeling en landbouw, om biologische landbouw te stimuleren. De banden tussen onderzoeks- en innovatieprojecten en biologische productie worden aangehaald. Het gebruik van biologisch voedsel, bijvoorbeeld op scholen en in overheidscontracten, wordt bevorderd. WANNEER GAAT HET VOORSTEL
 • pdf
  untitled

  11 mrt 2014 -
  moet bieden met de nationale 11 Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake bijstand voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487). NL 13 NL omstandigheden rekening te houden en dat op de synergie
 • pdf
  untitled

  11 mrt 2014 -
  NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1460 final ANNEXES 1 to 2 BIJLAGEN bij Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot invoering van overgangsbepalingen NL 2 NL BIJLAGE I Tabel ter weergave
 • pdf
  untitled

  11 mrt 2014 -
  en bezoeken aan landbouw- en bosbouwbedrijven De lidstaten leggen in hun plattelandsontwikkelingsprogramma's de duur en de inhoud vast van de korte uitwisselingen op landbouw- en bosbouwbeheersniveau, alsmede voor bezoeken aan landbouw- en bosbouwbedrijven als bedoeld in artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1305/2013. Dergelijke programma's en bezoeken staan vooral in het teken van duurzame landbouw-
 • pdf
  untitled

  11 mrt 2014 -
  en betreffende natuurbeheer (PB L 215 van 30.7.1992, blz. 85). 23 Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en intrekking van een aantal verordeningen (PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80). NL 40 NL verzamelaanvragen in de betrokken lidstaat overeenkomstig artikel
 • pdf
  untitled

  11 mrt 2014 -
  maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 247/2006 van de Raad (PB L 78 van 20.3.2013, blz. 23). 17 Verordening (EU) nr. 229/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 13 maart 2013 houdende vaststelling van specifieke maatregelen voor de landbouw ten behoeve van de kleinere eilanden in de NL 15 NL begrotingsjaar
 • pdf
  untitled

  28 feb 2014 -
  XA) Regio VLAAMS GEWEST Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde Subsidie terugbetaling controlekost bio Rechtsgrondslag Besluit tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 tot het verlenen van steun met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en voor bijhorende