Navigation path

Zoeken

Loading...
 • pdf
  Citizens' summaries tool box

  21 mrt 2014 -
  evenals de contacten met landen buiten de EU. • Er komt betere informatie over EU-initiatieven voor plattelandsontwikkeling en landbouw, om biologische landbouw te stimuleren. De banden tussen onderzoeks- en innovatieprojecten en biologische productie worden aangehaald. Het gebruik van biologisch voedsel, bijvoorbeeld op scholen en in overheidscontracten, wordt bevorderd. WANNEER GAAT HET VOORSTEL
 • pdf
  untitled

  11 mrt 2014 -
  moet bieden met de nationale 11 Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake bijstand voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487). NL 13 NL omstandigheden rekening te houden en dat op de synergie
 • pdf
  untitled

  11 mrt 2014 -
  NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1460 final ANNEXES 1 to 2 BIJLAGEN bij Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot invoering van overgangsbepalingen NL 2 NL BIJLAGE I Tabel ter weergave
 • pdf
  untitled

  11 mrt 2014 -
  en bezoeken aan landbouw- en bosbouwbedrijven De lidstaten leggen in hun plattelandsontwikkelingsprogramma's de duur en de inhoud vast van de korte uitwisselingen op landbouw- en bosbouwbeheersniveau, alsmede voor bezoeken aan landbouw- en bosbouwbedrijven als bedoeld in artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1305/2013. Dergelijke programma's en bezoeken staan vooral in het teken van duurzame landbouw-
 • pdf
  untitled

  11 mrt 2014 -
  en betreffende natuurbeheer (PB L 215 van 30.7.1992, blz. 85). 23 Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en intrekking van een aantal verordeningen (PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80). NL 40 NL verzamelaanvragen in de betrokken lidstaat overeenkomstig artikel
 • pdf
  untitled

  11 mrt 2014 -
  maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 247/2006 van de Raad (PB L 78 van 20.3.2013, blz. 23). 17 Verordening (EU) nr. 229/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 13 maart 2013 houdende vaststelling van specifieke maatregelen voor de landbouw ten behoeve van de kleinere eilanden in de NL 15 NL begrotingsjaar
 • pdf
  untitled

  28 feb 2014 -
  XA) Regio VLAAMS GEWEST Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde Subsidie terugbetaling controlekost bio Rechtsgrondslag Besluit tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 tot het verlenen van steun met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en voor bijhorende
 • pdf
  untitled

  21 feb 2014 -
  de toepassing ervan te verlengen. De Commissie kan te allen tijde besluiten deze richtsnoeren te wijzigen wanneer dit noodzakelijk is om met het mededingingsbeleid verband houdende redenen, om rekening te houden met andere takken van het Uniebeleid, zoals beleidsoverwegingen op het gebied van landbouw, plattelandsontwikkeling of de gezondheid van mens of dier, en met internationale verplichtingen, of
 • pdf
  untitled

  21 feb 2014 -
  In dit verband moeten, om te zorgen voor samenhang tussen maatregelen voor plattelandsontwikkeling die uit het ELFPO worden gecofinancierd, maatregelen die met aanvullende nationale middelen worden gefinancierd of maatregelen voor plattelandsontwikkeling die uitsluitend met staatssteun worden gefinancierd, de in deze verordening vastgestelde regels zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de regels
 • word
  draft-gl-2_nl

  21 feb 2014 -
  De Commissie kan te allen tijde besluiten deze richtsnoeren te wijzigen wanneer dit noodzakelijk is om met het mededingingsbeleid verband houdende redenen, om rekening te houden met andere takken van het Uniebeleid, zoals beleidsoverwegingen op het gebied van landbouw, plattelandsontwikkeling of de gezondheid van mens of dier, en met internationale verplichtingen, of om iedere andere gerechtvaardigde