Navigation path

Meklēt

Loading...
 • pdf
  EN

  22 Nov 2010 -
  Lauku attīstība Lauku attīstības politika, kas ir neatņemama KLP daļa, ir pierādījusi savu vērtību, pastiprinot ES lauksaimniecības sektora un lauku apgabalu ilgtspēju gan ekoloģiskā, gan vides un sociālā ziņā. Tiek pausts aktīvs atbalsts šai politikai, lai tā arī turpmāk integrētu ar vidi un klimata pārmaiņām saistītos apsvērumus un iespējas, kā arī sniegtu visdažādākās
 • pdf
  110120_Communication on the future of the CAP_LV

  19 Maijs 2011 -
  5% 0,6% 0,7% Eksporta subsīdijas Cits tirgus atbalsts Saistītie tiešie maksājumi Atdalītie tiešie maksājumi Lauku attīstība % no ES IKP Avots: Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts ES-10 ES-12 ES-15 ES-25 ES-27 6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% % no IKP KLP izdevumi Visi ES publiskie izdevumi KLP izmaksas citā skatījumā 0 20 40 60 80 100 120 140 Miljardos
 • pdf
  627_lv

  18 Okt 2011 -
  LV LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 12.10.2011 COM(2011) 627 galīgā redakcija 2011/0282 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) {SEC(2011) 1153} {SEC(2011) 1154} LV 2 LV PASKAIDROJUMA RAKSTS 1. PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS Komisijas priekšlikumā par daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2014.–2020.
 • pdf
  2012_lv

  12 Sep 2012 -
  Lauksaimniecība un lauku attīstība Kopējā lauksaimniecības politika Eiropas un lauksaimnieku partnerība © Eiropas Komisija Priekšvārds Kopējā lauksaimniecības politika savieno, no vienas puses, pasauli, kas kļūst aizvien urbānistiskāka, un, no otras puses, lauksaimniecību, kas kļūst aizvien stratēģiskāki nozīmīgāka. Tāpēc es ierosināju jaunu Eiropas un lauksaimnieku partnerību,
 • pdf
  CAP debate – outline for Summary Report

  20 Sep 2010 -
  2010. gadā pēc Komisijas paziņojuma (politikas dokumenta) par KLP iesniegšanas. Metodika Kopējā lauksaimniecības politika pēc 2013. gada – sabiedriskā apspriešana -10- Atbilžu kopsavilkums Visām dalībnieku kategorijām tika uzdoti vieni un tie paši četri jautājumi. Eiropas Lauku attīstības tīkla dalībniekiem tika uzdoti trīs papildu jautājumi saistībā ar lauku attīstības
 • pdf
  626_lv

  18 Okt 2011 -
  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA); - Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopējās lauksaimniecības politikas finansējumu, pārvaldību un pārraudzību; - Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 attiecībā uz
 • pdf
  2014_lv

  01 Aug 2014 -
  ir radījusi mūsu daudzveidīgo vidi un dažādās lauku ainavas. Mūsu lauki nodrošina dzīvotni ārkārtīgi daudzveidīgai faunai un florai. Šī bioloģiskā daudzveidība ir svarīga ilgtspējīgai lauku attīstībai. Lauksaimnieki apsaimnieko laukus mūsu visu labā. Viņi rūpējas par kopējo labumu — nozīmīgākais tajā ir rūpīga mūsu augsnes, ainavu un bioloģiskās daudzveidības
 • pdf
  631_lv

  18 Okt 2011 -
  Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA); - Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopējās lauksaimniecības politikas finansējumu, pārvaldību un pārraudzību; - Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 attiecībā uz lauksaimniekiem
 • pdf
  628_lv

  18 Okt 2011 -
  Regula (EK) Nr. 1698/2005 (lauku attīstība) un Padomes Regula (EK) Nr. 1290/2005 (finansēšana). LV 3 LV izraisa un ietekmē ārēji, ar lauksaimniecību tieši nesaistīti faktori, un tāpēc šo problēmu risināšanai ir vajadzīgi plašāki politiski pasākumi. Paredzams, ka situācija lauksaimniecības ienākumu jomā arī turpmāk būs sarežģīta, jo lauksaimnieki saskaras ar lielāku risku,
 • pdf
  629_lv

  18 Okt 2011 -
  EK) Nr. 1234/2007 (tirgus instrumenti), Padomes Regula (EK) Nr. 1698/2005 (lauku attīstība) un Padomes Regula (EK) Nr. 1290/2005 (finansēšana). LV 3 LV izraisa un ietekmē ārēji, ar lauksaimniecību tieši nesaistīti faktori, un tāpēc šo problēmu risināšanai ir vajadzīgi plašāki politiski pasākumi. Paredzams, ka situācija lauksaimniecības ienākumu jomā arī turpmāk būs sarežģīta,