Navigation path

Meklēt

Loading...
 • pdf
  EN

  30 Maijs 2008 -
  grozījumus Regulā (EK) Nr. 320/2006, (EK) Nr. 1234/2007, (EK) Nr. 3/2008 un (EK) Nr. […]/2008 PADOMES REGULA, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) PADOMES LĒMUMS, ar ko groza Lēmumu 2006/144/EK par Kopienas lauku attīstības stratēģiskajām pamatnostādnēm (2007.–2013. gada plānošanas
 • pdf
  summary_lv

  20 Okt 2011 -
  lauku attīstības politika (Padomes Regula (EK) Nr. 1698/2005) — ietver pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot lauksaimniecības konkurētspēju, nodrošināt konkrētus sabiedriskos labumus vides jomā un veicināt saimnieciskās darbības dažādošanu un 1 KLP instrumentu sīkāku raksturojumu un informāciju par to attīstību skatīt vairākos AGRI ĢD politikas izklāstos http:/ec.europa.eu/