Navigation path

Otsi

Loading...
 • word
  0_et

  01 dets 2014 -
  majanduskasv? jah ei Kas abi on tihedalt seotud ÜPPga, kooskõlas käesolevate suuniste punktis 10 osutatud maaelu arengu eesmärkidega ja vastab põllumajandustoodete ühise turukorralduse eeskirjadele? jah ei Kui ei, juhime tähelepanu asjaolule, et vastavalt suuniste punktile 44 ei saa kõnealust abi pidada siseturuga kokkusobivaks. Maaelu arengu eesmärgid Kas liikmesriik saab seoses maaelu arengu
 • word
  1151_et

  01 dets 2014 -
  1.1.5.1. TäIENDAV TEABELEHT PõLLUMAJANDUSE KESKKONNA- JA KLIIMAKOHUSTUSTE KOHTA Käesolev vorm on ette nähtud kõigist riigiabimeetmetest teatamiseks seoses põllumajanduslike tootmismeetoditega, mille eesmärk on kaitsta keskkonda ja säilitada maaelu (põllumajanduse keskkonna- ja kliimakohustused) ja mida kirjeldatakse ELi suuniste (riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades
 • word
  116_et

  01 dets 2014 -
  1306/2013 artiklis 94 ja II lisas sätestatud maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõudest ning määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 4 lõike 1 punkti c vastavalt alapunktides ii ja iii sätestatud asjaomastest kriteeriumidest ja minimaalsest tegevusest? jah ei 1.4. Kas vee raamdirektiiviga seotud hüvitist antakse üksnes seoses suuniste punkti 246 kohaselt kehtestatud erinõuetega?
 • word
  1152_et

  01 dets 2014 -
  on parandada loomade heaolu, mida kirjeldatakse ELi suuniste (riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades aastateks 2014–2020) jaos 1.1.5.2. Kas meede hõlmab hüvitist põllumajandustootjatele või põllumajandustootjate rühmadele, kes võtavad vabatahtlikult põllumajanduse keskkonna- ja kliimakohustused? jah ei Kui jah, täitke palun käesoleva täiendava teabelehe
 • word
  117_et

  01 dets 2014 -
  väheneb kõnealune toetus järk-järgult maksimaalselt nelja aasta jooksul alates kuupäevast, mil määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 32 lõike 3 kohane alade piiritlemine on lõpetatud, ja hiljemalt 2018. aastal ei ole abimäär suurem kui 80 % keskmisest abisummast, mis on kindlaks määratud maaelu arengu programmiperioodiks 2007–2013 või asjaomases riigiabi käsitlevas otsuses määruse (EÜ)
 • word
  1110_et

  01 dets 2014 -
  jah ei Nõustamine käsitleb vähemalt ühte järgmistest aspektidest: määruse (EL) nr 1306/2013 VI jaotise 1. peatükis sätestatud kohustuslikest majandamisnõuetest ja/või maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõudest tulenevad kohustused; määruse (EL) nr 1307/2013 III jaotise 3. peatükis sätestatud kliimat ja keskkonda säästvad põllumajandustavad ning kõnealuse määruse
 • word
  1111_cooperation_et

  01 dets 2014 -
  ja toiduahela eri ettevõtjate (üksnes siis, kui töötlemise tulemus on põllumajandustoode) ja muude osalejate vahel, kes aitavad kaasa maaelu arengu poliitika eesmärkide ja prioriteetide saavutamisele, sealhulgas tootjarühmad, tootjate ühendused ja tootmisharudevahelised organisatsioonid; rühmitiste ja võrkude loomine põllumajandussektoris; põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega tegelevate
 • word
  20_et

  01 dets 2014 -
  kasutage palun konkurentsi peadirektoraadile meetmest teatamiseks kõnealustes sektorites kehtivat teatamisvormi. 1. ÜLDISED RAHASTAMISKÕLBLIKKUSE KRITEERIUMID 1.1. Kas abi (sealhulgas abisaajad) vastab eesmärkidele ja kõigile tingimustele, nagu on sätestatud maaelu arengu määruses, selle mis tahes hilisemates muudatustes, rakendusaktides ja delegeeritud õigusaktides? jah ei Kui ei, juhime tähelepanu
 • word
  26_et

  01 dets 2014 -
  kes aitavad kaasa maaelu arengu poliitika eesmärkide ja prioriteetide saavutamisele, sealhulgas tootjarühmad, tootjate ühendused ja tootmisharudevahelised organisatsioonid; klastrite ja võrgustike loomine metsandussektoris; põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega tegelevate Euroopa innovatsioonipartnerluse töörühmade loomine ja tegevus, nagu on määratletud määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis
 • word
  31_et

  01 dets 2014 -
  antakse määruse (EL) nr 1305/2013 alusel ning selle nõuetele vastavalt või maaelu arengu programmi raames? jah ei Kui ei, juhime tähelepanu asjaolule, et abi ei saa pidada riigiabi eeskirjadega kokkusobivaks. Palun märkige asjaomane maaelu arengu programm ja meede, mille alusel abi antakse: Maaelu arengu programm: …………………………………………………………………………. Meede: