Navigation path

Søgning

Loading...
 • pdf
  2014_da

  01 aug 2014 -
  om vores miljø Vores landdistrikter er ikke i deres oprindelige naturlige tilstand. De er blevet formet gennem århundreder. Landbruget har skabt vores forskelligartede miljø og dets varierede landskaber. Vores landdistrikter er levested for en stor mangfoldighed af flora og fauna. Denne biodiversitet er afgørende for en bæredygtig udvikling af vores landdistrikter. Landbrugerne tager sig af landdistrikterne
 • pdf
  untitled

  11 mar 2014 -
  hektar skovlandbrug bør det præciseres, at de arealer, der skal tages i betragtning, er de arealer udlagt som agerjord, der er beliggende i et område med et skovlandbrugssystem, hvor de betingelser, i henhold til hvilke det modtager eller modtog støtte til udvikling af landdistrikter, stadig opfyldes. Medlemsstater, der vælger disse områder med henblik på opfyldelsen af kravet om miljømæssigt
 • pdf
  untitled

  11 mar 2014 -
  strategier for 202 Artikel 35 i forordning (EU) nr. 1303/2013 19 DA 9 DA udvikling af landdistrikter Artikel 171, stk. 4, litra a), og artikel 179: Forbedring og udvikling af landdistrikternes infrastruktur 301 Artikel 20, stk. 1, litra b) og d), i forordning (EU) nr. 1305/2013 7 Artikel 171, stk. 4, litra b), og artikel 180: Diversificering og udvikling af økonomisk virksomhed i landdistrikterne 302
 • pdf
  untitled

  11 mar 2014 -
  iii) detaljerede oplysninger om de foranstaltninger, herunder til fremme af miljømæssig bæredygtighed og ressourceeffektivitet, der er nødvendige for udvikling af bedriftens aktiviteter, såsom investeringer, uddannelse og rådgivning, b) I tilfælde af støtte til virksomhedsetablering for ikke-landbrugsmæssige aktiviteter i landdistrikter: i) udgangssituationen for den person eller mikrovirksomhed
 • pdf
  untitled

  11 mar 2014 -
  de den tilsvarende udgift. 3. De bidrag fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), som inddrives hos modtagerne i forbindelse med et bestemt program for udvikling af landdistrikter i en referenceperiode, fratrækkes det beløb, som ELFUL skal betale, i udgiftsanmeldelsen for den pågældende periode. 4. De større eller mindre beløb, der i givet fald følger af regnskabsafslutningen
 • pdf
  com2013-226_da

  19 apr 2013 -
  for at forbinde de to på hinanden følgende programmeringsperioder, hvilket allerede viste sig i starten af den nuværende programmeringsperiode. For udvikling af landdistrikter er der også denne gang behov for visse specifikke overgangsordninger, især for at imødegå de konsekvenser, som den forsinkede nye direkte betalingsordning har for visse foranstaltninger for udvikling af landdistrikterne,
 • pdf
  2012_da

  12 sep 2012 -
  Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Den fælles landbrugspolitik Et partnerskab mellem Europa og landbrugerne © Europa-Kommissionen Forord Den fælles landbrugspolitik er bindeleddet mellem en stadig mere urbaniseret verden og en stadig mere strategisk landbrugssektor. Derfor har jeg foreslået et nyt partnerskab mellem Europa og landbrugerne på grundlag af en fornyelse af den fælles landbrugspolitik
 • pdf
  625_da

  19 okt 2011 -
  foranstaltninger til udvikling af landdistrikter og anvendelse af krydsoverensstemmelse. Virkningerne af disse foranstaltninger skal holdes op mod følgende mål: a) en levedygtig fødevareproduktion med fokus på landbrugernes indkomst, landbrugets produktivitet og prisstabilitet b) bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og klimapolitik med fokus på udledning af drivhusgasser, biodiversitet,
 • pdf
  626_da

  18 okt 2011 -
  forvaltning Specifikt mål for ABB 05 02 - Interventioner på landbrugsmarkeder: Specifikt mål nr. 5: At forbedre landbrugets konkurrenceevne og øge dets andel af værditilvæksten i fødevarekæden Specifikt mål for ABB 05 03 - Direkte støtte: Specifikt mål nr. 6: DA 226 DA At bidrage til landbrugsindkomsterne og begrænse indkomstsvingningerne Specifikke mål for ABB 05 04 – Udvikling af landdistrikter:
 • pdf
  628_da

  18 okt 2011 -
  foranstaltninger til udvikling af landdistrikter og anvendelse af krydsoverensstemmelse. Virkningerne af disse foranstaltninger skal holdes op mod følgende mål: a) en levedygtig fødevareproduktion med fokus på landbrugernes indkomst, landbrugets produktivitet og prisstabilitet b) bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og klimapolitik med fokus på udledning af drivhusgasser, biodiversitet,