Navigation path

Søgning

Loading...
 • pdf
  untitled

  12 dec 2014 -
  lanceringen af 3 000 investeringsprojekter, der skal forbedre landbrugets miljøresultater, er formålet med programmet at støtte omstruktureringen af ca. 8 % af de danske landbrug i svine- og kvægsektoren. Andre ordninger har til formål at sætte gang i innovation, skabe bedre uddannelsesmuligheder og mere end 1 300 arbejdspladser i landområderne. Udvikling af landdistrikterne udgør den anden
 • pdf
  mag1_da

  24 maj 2005 -
  Leader I februar 1990 blev der oprettet et kontor og ansat en fuldtidsleder og -sekretær. Det banede vejen for, at IRD Kiltimagh Ltd. kunne ansøge om — og få — midler under Leader 1. Selskabet forvalter nu Leader-midler under Western rural development company’s paraply. Dette selskab arbejder for at udvikle landdistrikterne i landets vestlige del. Western rural development company’s hovedtema
 • pdf
  Årsrapport for Sapard - 2002

  13 okt 2003 -
  gik på at gøre det muligt at flytte ansvaret for projektudvælgelse for visse foranstaltningers vedkommende fra SAPARDkontoret til ngo'er udpeget i programmet, idet SAPARD-kontoret dog i alle tilfælde bibeholdt alle andre ansvarsområder, herunder vurdering af støtteberettigelse. Selvom de ønskede 18 INPARD - Innovative Participatory Rural Development (Innovativ participatorisk udvikling af landdistrikter);
 • pdf
  CHAPTER 2:

  31 mar 2004 -
  sektor. 10 European LEADER Association for Rural Development. Ex-post evaluation of Community Initiative Leader II programmet er det, at der allerede fandtes et udviklingspartnerskab, uanset om det havde deltaget i LEADER I eller i andre tilsvarende processer med henblik på lokal udvikling i området. Virkningerne af LEADER II LEADER var et virkningsfuldt initiativ. Det kunne tilpasses alle socioøkonomiske
 • pdf
  RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, Ð DET Ø...

  30 jul 2002 -
  Jf. EFT C 359 af 15.12.2001, pkt. 6.7, s. 286. 24 instrumentet. Disse initiativer vedrørte generelt budgetproceduren for 2002. I den forbindelse opstod ideen til en “LEADER øst” (herefter ”INPARD” “Innovative Participatory Rural Development”). Dette kom frem på mødet den 10. juli 2001 i Europa-Parlamentets Udvalg om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Det blev fulgt op af et udkast
 • pdf
  10_2004_0672_2_testo_DA

  27 sep 2005 -
  358) 408 30 65 41 E-post: ilpo.kakko@aisapari.net Websted: www.aisapari.net Foto stillet til rådighed af LAG Aisapari. Leader+ Magazine 31 2 • 2005 ØGET LIVSKVALITET I LANDDISTRIKTERNE SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER Leader+ Magazine 32 2 • 2005 COOPERATION IN RURAL DEVELOPMENT Med 104 deltagere, 25 forelæsere og 47 workshopper fordelt på 20 forskellige moduler er der nu etableret
 • pdf
  AN EVALUATION OF THE LESS FAVOURED AREA MEASURE IN THE 25 MEMBE...

  16 okt 2008 -
  som ugunstigt stillet, hvis det falder ind under en af fire nedenstående kategorier. I forordningens artikel 18 er bjergområder kendetegnet ved en kort vækstsæson på grund af højden eller ved stejle skråninger i lavere beliggende dele af området eller ved en kombination af disse to karakteristika. I artikel 19 er "andre" ugunstigt stillede områder defineret som de områder, hvor der er risiko
 • pdf
  bp4_da

  02 jul 2009 -
  omfatter et SMV-program og en internetklub for landbrugere. Hvorfor er projektet god praksis? LAG’en spillede en afgørende rolle med hensyn til at samle et omfattende partnerskab, herunder den irske ofentlige uddannelsesmyndighed, Department of Sport and Recreation, Department of Community, Rural and Gaeltacht Afairs samt lokale borgere. Inddragelsen af de forskellige organisationer har gjort det
 • pdf
  LEADER-STRATEGIEN

  02 aug 2007 -
  i landdistrikter, som dækker over 90 % af EU’s geogra?ske område (1). Leader er en nyskabende strategi i EU’s politik for udvikling af landdistrikter. Leader står for 0xBB Links between actions of rural development 0xAB (2) . Som det fremgår af navnet, er det en metode til at mobilisere og styrke udviklingen i landdistrikter, ikke et forud fastlagt sæt af foranstaltninger, der skal gennemføres.
 • pdf
  bp1_da

  10 jan 2008 -
  唀䨀䴀Ā䴀倀䰀䈀䴀䘀Ā儀匀倀䔀嘀䰀唀䘀匀 ─∀ ᐀Ā琀Āጀᄀᄀᘀ ☀嘀匀倀儀䈀฀Ⰰ倀一一䨀吀吀䨀倀伀䘀伀 Ⰰ䔀䄀䐀䔀刀଀ ⸀䈀䠀䈀嬀䨀伀䘀 KF-76-06-663-DA-C Navn: Leader ( 0xBB Links between Actions for the Development of the Rural Economy 0xAB ) Programtype: EF-initiativ Målområder: Leader+ er struktureret omkring tre aktioner: • Aktion 1 — Støtte