Navigation path

Vyhledávání

Loading...
 • pdf
  factsheet-modulation_cs

  30 VIII 2012 -
  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Modulace a jiné finanční převody z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) do Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) Modulace Modulace je systém postupného snižování přímých plateb, který umožňuje
 • pdf
  Master version

  06 VII 2015 -
  případný závažný pokles příjmů. Klouzavý akční plán pro zjednodušení: Generální ředitelství Komise pro zemědělství a rozvoj venkova připravilo v pracovním dokumentu z října 2006 akční plán pro zjednodušení společné zemědělské politiky. Akční plán popisuje projekty zjednodušení, které již byly zahájeny. Opatření pro rozvoj venkova: Opatření pro rozvoj venkova
 • pdf
  2012_cs

  12 IX 2012 -
  Zemědělství a rozvoj venkova Společná zemědělská politika Partnerství mezi Evropou a zemědělci © Evropská komise Předmluva Společná zemědělská politika slouží jako most mezi světem, který se čím dál tím více urbanizuje, a zemědělstvím, které se stává čím dál tím strategičtější oblastí. Proto jsem prostřednictvím revidované zemědělské politiky po roce
 • pdf
  Ex post evaluation of rural development programmes 2000 – 2006

  20 V 2008 -
  mail: guido.castellano@ec.europa.eu EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA Ředitelství G. Hospodářské analýzy, výhledy a hodnocení G.4. Hodnocení opatření týkajících se zemědělství; studie Brusel, AGRI G 4 2000-2006 INFORMATIVNÍ SDĚLENÍ Hodnocení ex post programů rozvoje venkova v období 2000–2006 1. CÍLE TOHOTO SDĚLENÍ Cílem tohoto
 • pdf
  100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos

  04 VIII 2010 -
  soukromé nebo národní logo pro biovýrobky Textový prvek Textový prvek AB-CDE-999 Místo původu zemědělských surovin AB-CDE-999 Místo původu zemědělských surovin www.organic-farming.europa.eu EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. ŠETRNÉ K PŘÍRODĚ, PROSPĚŠNÉ PRO VÁS. Evropská komise Zemědělství a rozvoj venkova
 • pdf
  organic-farming-infographic3_cs

  03 XI 2014 -
  trhu a v zemích mimo EU. EU obvykle financuje až 50 % z celkové částky, minimálně 20 % připadá na žadatele a členské státy spolufinancují zbytek. Zemědělství a rozvoj venkova
 • pdf
  AGRI-2008-63980-00-00-EN-REV-00

  04 III 2009 -
  venkova k Lisabonské strategii a politice Společenství v oblasti IKT. Jako podklad částí tohoto sdělení a jeho přílohy byla použita studie „Dostupnost přístupu k počítačovým sítím ve venkovských oblastech“, kterou zadalo GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova a byla dokončena v prosinci 20076. 1 KOM(2007) 803, 11.12.2007. 2 SPEECH/07/311 – projev komisařky Mariann Fischer
 • pdf
  01_2004_0673_3_txt_CS

  10 II 2006 -
  zaváděna opatření Leader. Maďarsko se rozhodlo zavést opatření typu Leader v rámci svého „Operačního programu pro zemědělství a rozvoj venkova“ spolufinancovaného z orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu a z Finančního nástroje pro orientaci rybolovu. To společně se zkušenostmi získanými v průběhu experimentální fáze pilotního
 • pdf
  625_cs

  19 X 2011 -
  Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem V zájmu podpory účinnosti zdrojů s ohledem na inteligentní a udržitelný růst zemědělství EU podporující začlenění a rozvoj venkova v souladu se strategií Evropa 2020 jsou cíli SZP: – životaschopná produkce potravin, – udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu, – vyvážený
 • pdf
  628_cs

  18 X 2011 -
  Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem V zájmu podpory účinnosti zdrojů s ohledem na inteligentní a udržitelný růst zemědělství EU podporující začlenění a rozvoj venkova v souladu se strategií Evropa 2020 jsou cíli SZP: – životaschopná produkce potravin, – udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu, – vyvážený