Navigation path

Vyhledávání

Loading...
 • pdf
  untitled

  24 III 2014 -
  Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na opatření týkající se životního prostředí a klimatu, včetně opatření pro ekologické zemědělství. Tato povinnost může velmi pozitivně ovlivnit finanční podporu, a v důsledku toho rozvoj ekologického zemědělství, které tím získá finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že společná rybářská politika se znovu zaměřuje
 • pdf
  untitled

  24 III 2014 -
  Unie (finanční nařízení). Jak vyžaduje finanční nařízení, generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova zřídil organizační strukturu a vnitřní kontrolní postupy vhodné pro dosažení cílů politiky a kontroly v souladu s normami vnitřní kontroly přijatými Komisí a s ohledem na rizika spojená s prostředím, v němž se tato politika realizuje. CS 65 CS 2.2.3. Odhad
 • pdf
  untitled

  11 III 2014 -
  Nový obecný „ekologický balíček“ SZP (podmíněnost, ekologické přímé platby a environmentální opatření pro rozvoj venkova) vede k výrazně ekologičtější SZP, než je ta stávající. Podrobná pravidla obsažená v tomto aktu v přenesené pravomoci přinášejí další upřesnění ekologických postupů v souladu se zmíněnými zásadami stanovenými v základním aktu. CS
 • pdf
  untitled

  11 III 2014 -
  parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení CS 2 CS PŘÍLOHA I Srovnávací tabulka opatření stanovených v nařízení (ES) č. 1698/2005 a nařízení (EU) č. 1305/2013 nebo nařízení (EU) č. 1303/2013 Opatření podle nařízení (ES) č. 1698/2005 Kódy v
 • pdf
  untitled

  11 III 2014 -
  dotčené instituce mají nezbytné odborné a praktické znalosti k identifikaci zvířat ohrožených plemen. Program pro rozvoj venkova obsahuje informace o způsobu plnění těchto podmínek. 4. Má se za to, že rostlinné genetické zdroje jsou ohroženy genetickou erozí, pokud program pro rozvoj venkova obsahuje dostatečné důkazy genetické eroze založené na vědeckých výsledcích a
 • pdf
  c-2014-1459_cs

  11 III 2014 -
  ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři podle kapitoly IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/201313; 21) „opatřeními podpory na plochu“ se rozumějí opatření nebo typy operací pro rozvoj venkova, u nichž je podpora založena na velikosti ohlášené plochy; 22) „využitím“ v souvislosti s plochou se rozumí využití plochy z hlediska druhů plodin uvedených
 • pdf
  untitled

  11 III 2014 -
  1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487). 12 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 277, 21.10.2005,
 • pdf
  untitled

  21 II 2014 -
  zahrnuje oblast působnosti těchto pokynů tyto kategorie podpory: 1) opatření v odvětví zemědělství, která jsou financována výlučně z vnitrostátních zdrojů a zahrnují: a) opatření podobná opatřením pro rozvoj venkova, která nespadají do rámce programu rozvoje venkova (kapitola 1.1 oddílu II těchto pokynů); b) jiná opatření, na něž se nevztahuje nařízení o rozvoji
 • pdf
  untitled

  21 II 2014 -
  2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671. 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
 • word
  draft-aber-2_cs

  21 II 2014 -
  stanovené v obou nařízeních liší, ačkoli se mohou zaměřovat na stejnou kategorii příjemců. K zlepšení hospodářského a environmentálního profilu a zvýšení efektivnosti malých a středních podniků působících v odvětví zemědělství a k zajištění infrastruktury potřebné pro rozvoj zemědělství a na podporu nevýnosných investic, jež jsou nezbytné k dosažení cílů