Loading...
Hledat výrazy
Zemědělství a rozvoj venkova
Typ
Omezeno
AGRICULTURE
Jazyk
čeština
Výraz se nachází
kdekoli na stránce
Třídit podle
relevance
Filtrovat podle
Oblasti politiky

Nalezeno: 42 | Zobrazeny výsledky 31 – 40 pro zadání Zemědělství a rozvoj venkovaRSS Feed
 • pdf
  draft-aber_cs

  z oznamovací povinnosti podle tohoto nařízení měla být totožná s příslušnými opatřeními pro rozvoj venkova a vyňatá podpora by měla být poskytnuta pouze na základě programu rozvoje venkova dotčeného členského státu a v souladu s tímto programem.
  14 Oct 2013
 • pdf
  Metodický pokyn A – Výběr a používání ukazatelů

  programu a vnitrostátní strategie, prováděním a hodnocením. Předkládá požadavky týkající se: • cílů, ukazatelů a kvantifikace; • společných ukazatelů a dalších ukazatelů; • výběru a používání ukazatelů v programech pro rozvoj venkova, včetně vztahu mezi základními ukazateli a ukazateli dopadu; a • výběru a používání ukazatelů ve vnitrostátních strategiích.
  07 Feb 2007
 • word
  form_0_cs

  nepoužijí se výše uvedené body A a B. DRUH PODPORY Jaký druh (jaké druhy) podpory zamýšlené opatření zahrnuje: OPATŘENÍ PRO ROZVOJ VENKOVA A. Podpory na investice do zemědělských podniků B. Podpory na investice v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh C. Agroenvironmentální podpora a podpora týkající se dobrých životních podmínek zvířat
  17 Jan 2007
 • word
  form_f_cs

  bodu IV.F Pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007-2013. KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI Dovolujeme si upozornit, že státní podporu na zahájení činnosti mladých zemědělců lze poskytnout pouze tehdy, pokud splňuje stejné podmínky stanovené v nařízení o rozvoji venkova pro podporu spolufinancováním, a zejména kritéria způsobilosti
  17 Jan 2007
 • word
  form_r_cs

  Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV); Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1–40. Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29. Nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 ze dne 14. prosince 1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích (Úř věst. L 327,21.12.1999, s. 7.)
  17 Jan 2007
 • pdf
  PŘÍLOHA I

  Komise (ES) č. 1/2004, tj. podpora bude směrována na malé a střední podniky a zároveň bude dodržen limit 100 tis. EUR na příjemce /3 roky. Krajská informační střediska pro rozvoj zemědělství a venkova jsou vybírána v souladu s platnou legislativou, nediskriminačním způsobem, a jsou odměňována v souladu s tržními zásadami. Údaje o zahájení výběrového řízení, kritéria
  21 Apr 2005
 • pdf
  POOL/G3/2011/13054/13054R2-EN

  na 930 milionů EUR ročně. 2. PROČ STRATEGIE TÝKAJÍCÍ SE DOBRÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ZVÍŘAT? Unie v uplynulých letech14 věnovala v průměru téměř 70 milionů EUR ročně na podporu dobrých životních podmínek zvířat, z čehož 71 % bylo poskytnuto zemědělcům ve formě plateb z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova podporujících dobré životní podmínky zvířat.
  15 Feb 2012
 • pdf
  POOL/G3/2011/13054/13054SIA-EN

  drůbež, jejich přepravy a porážky) a zvířat používaných pro pokusné účely. Nelegislativní nástroje zahrnují podporu dobrých životních podmínek zvířat v EU financováním z fondu pro rozvoj venkova v rámci společné zemědělské politiky a prostředky EU na financování výzkumu, mezinárodních aktivit, komunikace a odborné přípravy. V roce 2006 přijala Komise akční plán
  19 Jan 2012
 • pdf
  untitled

  alternativních způsobů prodeje. Taková opatření již existují v rámci politiky rozvoje venkova. Jedná se zejména o poradenství a informační podporu; investice do hmotných aktiv; rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti; horizontální a vertikální spolupráci aktérů dodavatelského řetězce a propagační opatření v lokálním kontextu; podporu účasti v programech
  06 Dec 2013
 • word
  form_g_cs

  ČáST III.12.G DOPLňKOVý INFORMAčNí LIST O PODPOřE NA PřEDčASNý ODCHOD DO DůCHODU NEBO NA UKONčENí ZEMěDěLSKé čINNOSTI Tento formulář se použije pro oznámení případných režimů státní podpory, jejichž účelem je podnítit starší zemědělce k předčasnému odchodu do důchodu podle bodu IV.G Pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětví zemědělství a lesnictví
  17 Jan 2007