Loading...
Hledat výrazy
Zemědělství a rozvoj venkova
Typ
Omezeno
AGRICULTURE
Jazyk
čeština
Výraz se nachází
kdekoli na stránce
Třídit podle
date
Filtrovat podle
Oblasti politiky

Nalezeno: 41 | Zobrazeny výsledky 1 – 10 pro zadání Zemědělství a rozvoj venkovaRSS Feed
 • pdf
  untitled

  Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na opatření týkající se životního prostředí a klimatu, včetně opatření pro ekologické zemědělství. Tato povinnost může velmi pozitivně ovlivnit finanční podporu, a v důsledku toho rozvoj ekologického zemědělství, které tím získá finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že společná rybářská politika se znovu zaměřuje
  24 Mar 2014
 • pdf
  untitled

  Unie (finanční nařízení). Jak vyžaduje finanční nařízení, generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova zřídil organizační strukturu a vnitřní kontrolní postupy vhodné pro dosažení cílů politiky a kontroly v souladu s normami vnitřní kontroly přijatými Komisí a s ohledem na rizika spojená s prostředím, v němž se tato politika realizuje. CS 65 CS 2.2.3. Odhad
  24 Mar 2014
 • pdf
  untitled

  zahrnuje oblast působnosti těchto pokynů tyto kategorie podpory: 1) opatření v odvětví zemědělství, která jsou financována výlučně z vnitrostátních zdrojů a zahrnují: a) opatření podobná opatřením pro rozvoj venkova, která nespadají do rámce programu rozvoje venkova (kapitola 1.1 oddílu II těchto pokynů); b) jiná opatření, na něž se nevztahuje nařízení o rozvoji
  21 Feb 2014
 • pdf
  untitled

  2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671. 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
  21 Feb 2014
 • word
  draft-aber-2_cs

  stanovené v obou nařízeních liší, ačkoli se mohou zaměřovat na stejnou kategorii příjemců. K zlepšení hospodářského a environmentálního profilu a zvýšení efektivnosti malých a středních podniků působících v odvětví zemědělství a k zajištění infrastruktury potřebné pro rozvoj zemědělství a na podporu nevýnosných investic, jež jsou nezbytné k dosažení cílů
  21 Feb 2014
 • word
  draft-gl-2_cs

  1) životaschopná produkce potravin, 2) udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu a 3) vyvážený územní rozvoj. Budoucí politika rozvoje venkova, která je nedílnou součástí SZP, přispěje k dosažení těchto cílů: 1) podpora konkurenceschopnosti zemědělství, 2) zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti
  21 Feb 2014
 • pdf
  untitled

  alternativních způsobů prodeje. Taková opatření již existují v rámci politiky rozvoje venkova. Jedná se zejména o poradenství a informační podporu; investice do hmotných aktiv; rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti; horizontální a vertikální spolupráci aktérů dodavatelského řetězce a propagační opatření v lokálním kontextu; podporu účasti v programech
  06 Dec 2013
 • pdf
  draft-aber_cs

  z oznamovací povinnosti podle tohoto nařízení měla být totožná s příslušnými opatřeními pro rozvoj venkova a vyňatá podpora by měla být poskytnuta pouze na základě programu rozvoje venkova dotčeného členského státu a v souladu s tímto programem.
  14 Oct 2013
 • word
  draft-aber_cs

  měla být totožná s příslušnými opatřeními pro rozvoj venkova a vyňatá podpora by měla být poskytnuta pouze na základě programu rozvoje venkova dotčeného členského státu a v souladu s tímto programem. Hospodářská diverzifikace a vytváření nových hospodářských činností jsou nezbytné pro rozvoj a konkurenceschopnost venkovských oblastí, a zejména pro malé a střední
  11 Oct 2013
 • pdf
  handbook_cs

  1 EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA Ředitelství D. Přímá podpora, tržní opatření, propagace D.4. Propagace zemědělských produktů ARES(2013)………… PŘÍRUČKA K PROGRAMŮM PRO PROPAGACI ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ PODLE NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 3/2008 A NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 501/2008 Verze /2013 2 1. Podkladové informace, hlavní směry,
  25 Jul 2013