Navigation path

Vyhledávání

Loading...
 • pdf
  2014_cs

  01 VIII 2014 -
  zvýšil konkurenceschopnost evropského zemědělství a umožnil realizaci společné obchodní politiky, díky níž může EU na jednáních se svými celosvětovými obchodními partnery vystupovat jednotně. 7 ZEMĚDĚ LST V Í Společná zemědělská politika má tři dimenze: podporu trhu, podporu příjmu a rozvoj venkova. Tyto tři dimenze jsou vzájemně propojené, přičemž celková udržitelnost
 • pdf
  Slide 1

  08 V 2014 -
  Zemědělství a rozvoj venkova Budoucnost SZP do roku 2020 Politická dohoda GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Přehled 1. Proces reformy SZP 2. Výzvy a cíle politiky 3. Podrobnosti o rozhodnutích týkajících se SZP 4. Co bude následovat? 2 1. Proces reformy SZP 3 Jak daleko jsme s reformou SZP? 4 12. dubna – 11. června 2010 Veřejná diskuse (občanů a organizací
 • pdf
  untitled

  11 III 2014 -
  Nový obecný „ekologický balíček“ SZP (podmíněnost, ekologické přímé platby a environmentální opatření pro rozvoj venkova) vede k výrazně ekologičtější SZP, než je ta stávající. Podrobná pravidla obsažená v tomto aktu v přenesené pravomoci přinášejí další upřesnění ekologických postupů v souladu se zmíněnými zásadami stanovenými v základním aktu. CS
 • pdf
  untitled

  11 III 2014 -
  parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení CS 2 CS PŘÍLOHA I Srovnávací tabulka opatření stanovených v nařízení (ES) č. 1698/2005 a nařízení (EU) č. 1305/2013 nebo nařízení (EU) č. 1303/2013 Opatření podle nařízení (ES) č. 1698/2005 Kódy v
 • pdf
  untitled

  11 III 2014 -
  dotčené instituce mají nezbytné odborné a praktické znalosti k identifikaci zvířat ohrožených plemen. Program pro rozvoj venkova obsahuje informace o způsobu plnění těchto podmínek. 4. Má se za to, že rostlinné genetické zdroje jsou ohroženy genetickou erozí, pokud program pro rozvoj venkova obsahuje dostatečné důkazy genetické eroze založené na vědeckých výsledcích a
 • pdf
  c-2014-1459_cs

  11 III 2014 -
  ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři podle kapitoly IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/201313; 21) „opatřeními podpory na plochu“ se rozumějí opatření nebo typy operací pro rozvoj venkova, u nichž je podpora založena na velikosti ohlášené plochy; 22) „využitím“ v souvislosti s plochou se rozumí využití plochy z hlediska druhů plodin uvedených
 • pdf
  untitled

  11 III 2014 -
  1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487). 12 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 277, 21.10.2005,
 • pdf
  com2013-226_cs

  19 IV 2013 -
  postupem, vzhledem k těmto důvodům: (1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. [.] ze dne [.] o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) [nařízení o rozvoji venkova]3, které se má použít ode dne 1. ledna 2014, stanoví pravidla týkající se podpory poskytované Unií na rozvoj venkova a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1698/
 • pdf
  2012_cs

  12 IX 2012 -
  Zemědělství a rozvoj venkova Společná zemědělská politika Partnerství mezi Evropou a zemědělci © Evropská komise Předmluva Společná zemědělská politika slouží jako most mezi světem, který se čím dál tím více urbanizuje, a zemědělstvím, které se stává čím dál tím strategičtější oblastí. Proto jsem prostřednictvím revidované zemědělské politiky po roce
 • pdf
  625_cs

  19 X 2011 -
  Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem V zájmu podpory účinnosti zdrojů s ohledem na inteligentní a udržitelný růst zemědělství EU podporující začlenění a rozvoj venkova v souladu se strategií Evropa 2020 jsou cíli SZP: – životaschopná produkce potravin, – udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu, – vyvážený