Navigation path

Vyhledávání

Loading...
 • pdf
  02_cs

  12 IV 2013 -
  agriculture/stateaid/policy/consultation/index_en.htm. Komise navrhne revidované znění příslušných předpisů s přihlédnutím k obdrženým připomínkám. 5. Kontaktní údaje Odpovědný útvar: Evropská komise Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Oddělení M.2 – Hospodářská soutěž E-mail:agri-state-aid-consultation@ec.europa.eu Tato konzultace nevyjadřuje
 • word
  draft-gl-2_cs

  21 II 2014 -
  1) životaschopná produkce potravin, 2) udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu a 3) vyvážený územní rozvoj. Budoucí politika rozvoje venkova, která je nedílnou součástí SZP, přispěje k dosažení těchto cílů: 1) podpora konkurenceschopnosti zemědělství, 2) zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti
 • pdf
  XA 16/2007

  09 II 2007 -
  zemědělské praxe, na návrh Národní rady poradenství pro zemědělství a rozvoj venkova Ministerstva zemědělství České republiky. Projekty budou bodově ohodnoceny, bude sestaveno pořadí a dotaci obdrží žadatelé v navrženém pořadí, do výše využitelných dotačních prostředků. Dotčené(-á) odvětví Prvovýroba zemědělských produktů Název a adresa orgánu poskytujícího
 • word
  draft-aber-2_cs

  21 II 2014 -
  stanovené v obou nařízeních liší, ačkoli se mohou zaměřovat na stejnou kategorii příjemců. K zlepšení hospodářského a environmentálního profilu a zvýšení efektivnosti malých a středních podniků působících v odvětví zemědělství a k zajištění infrastruktury potřebné pro rozvoj zemědělství a na podporu nevýnosných investic, jež jsou nezbytné k dosažení cílů
 • pdf
  untitled

  21 II 2014 -
  zahrnuje oblast působnosti těchto pokynů tyto kategorie podpory: 1) opatření v odvětví zemědělství, která jsou financována výlučně z vnitrostátních zdrojů a zahrnují: a) opatření podobná opatřením pro rozvoj venkova, která nespadají do rámce programu rozvoje venkova (kapitola 1.1 oddílu II těchto pokynů); b) jiná opatření, na něž se nevztahuje nařízení o rozvoji
 • word
  The General block exemption Regulation - consultation paper

  15 I 2013 -
  zpřístupnit na svých internetových stránkách: http:/ec.europa.eu/agriculture/stateaid/policy/consultation/index_en.htm. Komise navrhne revidované znění příslušných předpisů s přihlédnutím k obdrženým připomínkám. 5. Kontaktní údaje Odpovědný útvar: Evropská komise Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Oddělení M.2 – Hospodářská soutěž E-
 • pdf
  1

  16 I 2013 -
  ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, který zastává úlohu správce. Vzhledem k tomu, že se v rámci této konzultace budou shromažďovat a dále zpracovávat osobní údaje, vztahuje se na ni nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství
 • pdf
  untitled

  21 II 2014 -
  2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671. 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
 • word
  draft-aber_cs

  11 X 2013 -
  měla být totožná s příslušnými opatřeními pro rozvoj venkova a vyňatá podpora by měla být poskytnuta pouze na základě programu rozvoje venkova dotčeného členského státu a v souladu s tímto programem. Hospodářská diverzifikace a vytváření nových hospodářských činností jsou nezbytné pro rozvoj a konkurenceschopnost venkovských oblastí, a zejména pro malé a střední
 • pdf
  draft-aber_cs

  14 X 2013 -
  z oznamovací povinnosti podle tohoto nařízení měla být totožná s příslušnými opatřeními pro rozvoj venkova a vyňatá podpora by měla být poskytnuta pouze na základě programu rozvoje venkova dotčeného členského státu a v souladu s tímto programem.