Navigation path

Vyhledávání

Loading...
 • web
  Zemědělství a rozvoj venkova - Evropská komise

  28 VIII 2015 -
  Zemědělství a rozvoj venkova Jazyk cs Social Nejnovější zprávy 27/08/2015 - Commission extends period for SMP and butter private storage aid 26/08/2015 - More Rural Development Programmes adopted – 3/4 of funds now cleared 10/08/2015 - More flexibility to Member States to use remaining Rural Development funds for previous period 07/08/2015 - Commission extends safety net measures for fruit
 • word
  0_cs

  18 VIII 2015 -
  organizace trhů se zemědělskými produkty? Ano Ne Pokud ne, podle 44. bodu pokynů nelze tuto podporu prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem. Cíle v oblasti rozvoje venkova Pokud jde o opatření podobná opatřením pro rozvoj venkova, může členský stát doložit, jak podpora zapadá do příslušných programů rozvoje venkova a je s nimi v souladu? Ano Ne Pokud ano, k tomuto oznámení
 • word
  117_cs

  18 VIII 2015 -
  Rady (EU) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1).
 • word
  118_cs

  18 VIII 2015 -
  rámec musí jít závazky uvedené v tomto oddílu. 5.2 Přesahuje daná podpora programové období pro rozvoj venkova 2014–2020? Ano Ne Pokud ano, podle 725. bodu pokynů musí být dáno ustanovení o přezkumu, aby bylo možné operace přizpůsobit právnímu rámci následujícího programového období pro rozvoj venkova. DALŠÍ INFORMACE Uveďte jakékoli další informace, které považujete
 • word
  1111_cooperation_cs

  18 VIII 2015 -
  fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).
 • word
  20_cs

  17 VIII 2015 -
  pod kapitolu 2 části II pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (dále jen „pokyny“). Kromě tohoto formuláře vyplňte prosím i obecný informační list pro oznamování státní podpory v odvětví zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech (část III.12) prokazující obecné
 • word
  34_cs

  17 VIII 2015 -
  1.5 Poskytuje se podpora na agroenvironmentální a klimatické závazky podnikům ve venkovských oblastech nepůsobícím v odvětví zemědělství? Ano Ne Pokud ano, v tomto případě lze poskytnout podporu na zachování a udržitelné využívání a rozvoj genetických zdrojů v zemědělství u operací, na něž se nevztahují ustanovení bodů 208 až 219 oddílu 1.1.5.1 části II pokynů.
 • word
  310_cs

  17 VIII 2015 -
  venkova? Ano Ne Pokud je odpověď na otázku 7 kladná, budou výsledky pilotních projektů a jiných činností realizovaných jednotlivými subjekty šířeny? Ano Ne Pokud ne, podle 704. bodu pokynů nelze podporu poskytnout. Bude se podpora na vytváření a rozvoj krátkých dodavatelských řetězců vztahovat pouze na takové dodavatelské řetězce, v nichž stojí mezi zemědělcem a spotřebitelem
 • pdf
  Master version

  06 VII 2015 -
  případný závažný pokles příjmů. Klouzavý akční plán pro zjednodušení: Generální ředitelství Komise pro zemědělství a rozvoj venkova připravilo v pracovním dokumentu z října 2006 akční plán pro zjednodušení společné zemědělské politiky. Akční plán popisuje projekty zjednodušení, které již byly zahájeny. Opatření pro rozvoj venkova: Opatření pro rozvoj venkova
 • web
  Komunikační síť společné zemědělské politiky (SZP) - Zemědělstv...

  01 VII 2015 -
  Zemědělství a rozvoj venkova Jazyk cs Komunikační síť společné zemědělské politiky (SZP) vítejte v komunikační síti SZP Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova! V různých částech těchto webových stránek máte možnost: dozvědět se vše o cenách udělovaných za komunikaci v oblasti SZP a stáhnout si přihláškový formulář. využít databáze,