Navigācijas ceļš

Juridisks paziņojums

Uz šajā vietnē sniegto informāciju attiecas atruna, paziņojums par autortiesībām un noteikumi par personas datu aizsardzību.

Atruna

Eiropas Komisija uztur šo tīmekļa vietni, lai uzlabotu sabiedrības piekļūšanu informācijai par tās iniciatīvām un Eiropas Savienības politiku kopumā. Mūsu mērķis ir nodrošināt savlaicīgu un precīzu informāciju. Ja mēs pamanām kļūdas, mēs mēģinām tās labot. Tomēr Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju šajā tīmekļa vietnē.

Šī informācija:

 • ir vispārīga rakstura un nav paredzēta nevienas konkrētas personas vai uzņēmuma īpašajiem apstākļiem;
 • ne vienmēr ir visaptveroša, pilnīga, precīza vai atjaunināta;
 • ir dažkārt saistīta ar citām tīmekļa vietnēm, kuras nav Komisijas pārziņā un par kurām Komisija neuzņemas atbildību;
 • nav uzskatāma par profesionālu vai juridisku padomu (ja jums ir nepieciešams profesionāls vai juridisks padoms, jums vienmēr jākonsultējas ar atbilstīgi kvalificētu speciālistu).

Ievērojiet, ka mēs nevaram garantēt, ka tiešsaistē pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam tekstam.

Autentisks un ar juridisku spēku ir tikai Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša iespiestais izdevums (vai kopš 2013. gada 1. jūlija “EUR-Lex” tīmekļa vietnē publicētais elektroniskais izdevums).

Mūsu mērķis ir mazināt tehnisko kļūmju radītos traucējumus. Tomēr, daži dati vai informācija šajā tīmekļa vietnē, iespējams, ir radīta vai izveidota failos vai formātā, kas ir kļūdaini, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas nepārtrauks mūsu pakalpojumus vai tos neietekmēs citādi. Komisija neuzņemas atbildību par problēmām, ko izraisa šīs tīmekļa vietnes lietošana vai jebkuru saistīto vietņu lietošana.

Šīs atrunas mērķis nav ierobežot Komisijas atbildību pretēji jebkurām prasībām, kas ir noteiktas valstu tiesību aktos, nedz arī to atbrīvot no atbildības tajās jomās, kurās jāuzņemas atbildība saskaņā ar tiesību aktiem.

Paziņojums par autortiesībām

© Eiropas Savienība, 1995-2016 

Atkalizmantošana atļauta, norādot atsauci uz avotu. Eiropas Komisijas dokumentu atkalizmantošanas politika ir izklāstīta 2011. gada 12. decembra lēmumā [757KB] .

Uz šo vispārīgo atkalizmantošanas principu var attiekties papildu noteikumi, kas, iespējams, minēti atsevišķajos paziņojumos par autortiesībām. Tādēļ iesakām lietotājiem iepazīties ar paziņojumiem par autortiesībām, kas atrodami konkrētajās tīmekļa vietnēs, kuras uztur portāls “Europa”, un konkrētajos dokumentos. Nav pieļaujama to dokumentu atkalizmantošana, uz kuriem attiecas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības.

Personu datu aizsardzība

Eiropas Savienība ievēro lietotāju datu aizsardzību.

"Fizisku personu aizsardzības attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās" politika balstās uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr.45/2001 PDF [242 KB] danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska.

Šī vispārīgā politika skar Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnes eu domēnā.
Lai gan jūs lielākosties varat pārlūkot šīs tīmekļa vietnes neizpaužot informāciju par sevi, dažos gadījumos tiek prasīti personas dati, lai pēc jūsu pieprasījuma nodrošinātu e-pakalpojumus Iestādes, kas savās tīmekļa vietnēs pieprasa šādus datus, izmanto tos saskaņā ar iepriekš minētajā regulā izklāstīto politiku un sniedz informāciju par jūsu datu izmantošanu īpašos paziņojumos par personu datu aizsardzību.

Šajā sakarā:

 • katram konkrētam e-pakalpojumam kontrolējošā persona nosaka personas datu apstrādes nolūku un līdzekļus un nodrošina konkrētā e-pakalpojuma atbilstību personu datu aizsardzības politikai;
 • katrā iestādē datu aizsardzības speciālists nodrošina regulas noteikumu piemērošanu un sniedz padomu kontrolējošām personām par viņu pienākumu izpildi (skat. regulas 24. pantu);
 • Europas datu aizsardzības inspektors darbojas kā visu iestāžu neatkarīga padomdevēja iestāde (skat. regulas 41. un 45. pantu).

Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnēs eu domēnā ir saites uz trešo pušu vietnēm. Tā kā tās nav mūsu pārziņā, aicinām jūs iepazīties ar šo iestāžu personu datu aizsardzības politiku.

Kas ir e-pakalpojums?
E-pakalpojums EUROPA serverī ir Internetā pieejamais pakalpojums vai informācijas avots, lai uzlabotu komunikāciju starp pilsoņiem un uzņēmumiem, no vienas puses, un Eiropas iestādēm, no otras puses.

EUROPA piedāvā trīs e-pakalpojumu veidus:

 1. informācijas pakalpojumi nodrošina iedzīvotājiem, plašsaziņas līdzekļiem, uzņēmumiem, pārvaldes iestādēm un citām lēmumu pieņemšanā iesaistītām pusēm vienkāršu un efektīvu pieeju informācijai, tādējādi palielinot pārskatāmību un izpratni par ES politiku un darbību;
 2. interaktīvi komunikācijas pakalpojumi nodrošina labāku saziņu ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pilsoniskās sabiedrības un valsts sektora pārstāvjiem, tādējādi atvieglojot konsultēšanos par politiku un atgriezeniskās saites mehānismus, lai sekmētu ES politikas, pasākumu un pakalpojumu veidošanu;
 3. darījumu pakalpojumi, kas nodrošina iespēju veikt visus galvenos darījumus ar ES, piemēram, iepirkumus, finanšu operācijas, personāla pieņemšanu darbā, reģistrācijas maksas samaksu, dokumentu iegūšanu vai iegādi, utt.

Informācija, ko iekļauj īpašā paziņojumā par personas datu aizsardzību
Īpašs paziņojums par personas datu aizsardzību ietver šādu informāciju par jūsu datu izmantošanu:

 • kāda informācija tiek apkopota, kādā nolūkā un ar kādiem tehniskiem līdzekļiem. ES pieprasa informāciju vienīgi tiktāl, cik tas ir vajadzīgs konkrētam mērķim. Informācija netiks izmantota atkārtoti vai kādā neatbilstošā nolūkā;
 • kam tiek atklāti jūsu dati. ES atklāj informāciju trešām personām vienīgi tad, ja tas ir nepieciešams iepriekš minētā konkrētā mērķa (-u) izpildei, kā arī vienīgi norādītiem saņēmējiem vai to grupām. ES neizpaudīs jūsu personas datus tiešās tirdzniecības nolūkos;
 • kā jūs varat piekļūt saviem datiem, pârbaudît to precizitâti, un ja vajadzîgs labot tos. Kā datu subjektiem jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ja tam ir likumīgs pamatojums, izņemot, ja informāciju pieprasa, lai izpildītu juridiskas saistības, vai ja tas ir vajadzīgs ar jums noslēgto līgumu izpildei, vai arī ja to izmantos kādam mērķim, kam jūs esat devuši nepārprotamu piekrišanu;
 • cik ilgi tiek glabāti jūsu dati. ES glabā datus vienīgi tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs, lai veiktu uzdevumu, kuram vākti dati, vai turpmāk apstrādātu datus;
 • kādi ir drošības pasākumi, lai aizsargātu jūsu informāciju no iespējamas ļaunprātīgas izmantošanas vai neatļautas piekļūšanas tai;
 • ar ko sazināties jautājumu vai sūdzību gadījumā.

“Europa Analytics”

“Europa Analytics” ir korporatīvs dienests, kas mēra Eiropas Komisijas tīmekļa vietņu efektivitāti portālā EUROPA.

Vairāk par “Europa Analytics”

Kā mēs rīkojamies, kad saņemam jūsu sūtītos e-pastus?

Daudzās tīmekļa vietnēs Europa serverī ir iespējams noklikšķināt uz uzrakstu "Sazināties ar mums", kas iedarbina jūsu e-pasta programmatūru un aicina nosūtīt komentārus uz īpašam mērķim izveidotu pasta kastīti.

Kad jūs sūtat tādu vēstuli, jūsu personas dati tiek apkopoti tikai tiktāl, cik nepieciešams, lai atbildētu uz jūsu vēstulēm. Ja darbinieki, kas ir atbildīgi par pastkastītē saņemtajām vēstulēm, nespēj atbildēt uz jūsu jautājumiem, tie pārsūta jūsu e-pastus citam dienestam. Jūs informēs pa e-pastu, kuram dienestam ir pārsūtītas jūsu vēstules.

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu e-pastu apstrādi un par personas datiem, aicinām jūs tos uzdot rakstiski.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?