Cesta

Právní upozornění

Na informace na těchto stránkách se vztahuje prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti, upozornění o ochraně autorských práv a zásady ochrany osobních údajů.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Tuto webovou stránku spravuje Evropská komise s cílem zajistit veřejnosti přístup k informacím o svých iniciativách a o politikách Evropské unie obecně. Snažíme se poskytovat aktualizované a přesné informace. Upozorní-li nás někdo na chyby, budeme se je snažit opravit. Evropská komise však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na této stránce

Tyto informace:

 • jsou pouze obecné povahy a nevztahují se na žádnou konkrétní situaci určité osoby či subjektu;
 • nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné, přesné či aktualizované;
 • někdy obsahují odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsah Komise nemá žádný vliv a za které nepřebírá žádnu odpovědnost;
 • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li specifickou radu, měli byste se vždy obrátit na kvalifikovaného odborníka).

Upozorňujeme Vás, že nezaručujeme, že dokument dostupný prostřednictvím webových stránek přesně odpovídá oficiálně přijatému textu.Za autentické znění právních předpisů Evropské unie s právními účinky se považuje pouze znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie (původně v jeho tištěném vydání a od 1. července 2013 v elektronické podobě, která je k dispozici na internetových stránkách EUR-Lex).

Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a my nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problému přerušeny či jinak ovlivněny. Komise vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání této stránky nebo externích stránek, na které se zde odkazuje.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost Komise v případě porušení předpisů stanovených platnými vnitrostátními právními řády ani vyloučit odpovědnost Komise v záležitostech, ve kterých ji podle tohoto práva vyloučit nelze.

Upozornění o ochraně autorských práv

© Evropská unie, 1995–2016

Reprodukce je povolena za podmínky uvedení zdroje. Politika Evropské komise týkající se opakovaného použití jejích dokumentů se řídí rozhodnutím ze dne 12. prosince 2011 [750KB] .

Obecné principy reprodukce materiálů Komise mohou být upřesněny podmínkami, které se uvádí v konkrétním upozornění o ochraně autorských práv. Z tohoto důvodu je uživatelům doporučeno seznámit se vždy s konkrétním upozorněním o ochraně autorských práv, které se vztahuje k dané internetové stránce v rámci portálu Europa, či k příslušným dokumentům, které uživatel hodlá reprodukovat. Pravidla upravující opakované použití dokumentů Evropské komise neplatí pro dokumenty, na něž se vztahují práva duševního vlastnictví třetích stran.

Ochrana osobních údajů

Evropská unie respektuje soukromí uživatelů.

Politika "ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství" vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 PDF [242 KB] danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska ze dne 18. prosince 2000.

Tato všeobecná politika se vztahuje na všechny webové stránky orgánů a institucí Evropské unie využívajících doménu eu.
Přestože většinu těchto stránek si můžete prohlížet, aniž byste o sobě poskytovali jakékoli informace, osobní údaje jsou vyžadovány, pokud chcete využít e-services.

Webové stránky, které takovéto informace vyžadují, s nimi zacházejí v souladu se zásadami stanovenými ve výše uvedeném nařízení a obsahují prohlášení o ochraně soukromí včetně l-użu tad-data tiegħek informací o tom, jak budou Vaše údaje využity.

V této souvislosti:

 • vymezuje správce údajů pro každou specifickou on-line službu účel a způsob zpracování osobních údajů a dbá na to, aby tato on-line služba byla poskytována v souladu se zásadami ochrany soukromí;
 • v každé instituci dohlíží inspektor ochrany údajů na to, aby ustanovení uvedeného nařízení byla používána. Je také nápomocen správcům údajů při výkonu jejich povinností (viz článek 24 uvedeného nařízení);
 • nezávislý dohled ve všech institucích v této oblasti vykonává evropský inspektor ochrany údajů (viz články 41 až 45 uvedeného nařízení).

Všechny webové stránky orgánů a institucí Evropské unie využívající doménu eu obsahují odkazy na stránky třetích stran. Protože nad těmito stránkami dohled nevykonáváme, doporučujeme Vám, abyste se seznámili s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí.

Co je to on-line služba?
On-line služba na serveru EUROPA je internetovou službou nebo nástrojem ke zlepšení komunikace mezi občany a podniky na jedné straně a orgány a institucemi EU na straně druhé.

Na serveru EUROPA již jsou nebo budou v budoucnosti poskytovány tři druhy on-line služeb:

 1. Informační služby, které poskytují občanům, sdělovacím prostředkům, podnikům, státní správě a jiným subjektům řízení snadný a efektivní přístup k informacím, čímž pomáhají zvyšovat transparentnost politik a činností EU i jejich porozumění;
 2. Služby interaktivní komunikace, které usnadňují navazování kontaktů občanům, podnikům, občanské společnosti a veřejným činitelům a umožňují jim konzultovat politiku a poskytovat zpětnou vazbu, čímž přispívají k utváření politik, činností a služeb EU;
 3. Transakční služby, které umožňují přístup k základním formám transakcí v rámci EU, jako např. zadávání veřejných zakázek, finanční operace, nábor zaměstnanců, registrace pro účast na různých akcích, získávání či koupě dokumentů atd.

Informace obsažené ve specifickém prohlášení o ochraně soukromí.
Specifické prohlášení o ochraně soukromí obsahuje tyto informace týkající se využití Vašich údajů:

 • jaké informace jsou shromažďovány, za jakým účelem a pomocí jakých technických nástrojů. EU shromažďuje osobní údaje výhradně jen v rozsahu nutném pro splnění daného účelu. Údaje nebudou opětovně použity pro jiný, neslučitelný účel;
 • komu jsou Vaše údaje zpřístupněny. EU zpřístupní informace třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné pro splnění účelu či účelů vymezených výše, a pouze uvedeným příjemcům či skupinám příjemců. EU nikomu nepředává Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu;
 • jak získáte přístup ke svým údajům a jak můžete ověřit jejich správnost, případně je opravit. Jako subjekt údajů máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, máte-li k tomu závažné a legitimní důvody. Výjimkou jsou případy, kdy je shromažďování údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro splnění smlouvy, kde je subjekt údajů jednou ze stran, nebo za účelem, ke kterému jste nezpochybnitelně udělili svůj souhlas;
 • jak dlouho jsou Vaše údaje uchovávány. EU uchovává údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu, za kterým byly shromážděny, nebo k jejich dalšímu zpracování;
 • jak jsou Vaše údaje zabezpečeny proti možnému zneužití či nepovolenému přístupu;
 • na koho se můžete obrátit s případnými dotazy či stížnostmi.

Europa Analytics

Služba Europa Analytics vyhodnocuje efektivnost a účelnost internetových stránek Evropské komise na portále EUROPA.

Další informace o službě Europa Analytics

Jak zacházíme s e-maily, které nám zasíláte?

Na mnoha webových stránkách serveru Europa je možné zvolit příkaz "Kontakt", kterým se aktivuje software na zasílání elektronické pošty ve Vašem počítači a vyzve Vás k zaslání připomínek do zvláštní e-mailové schránky zřízené za tímto účelem.

V případě, že takovou zprávu pošlete, shromažďujeme osobní údaje, které nám tímto sdělujete, jen v rozsahu nutném pro zaslání odpovědi. V případě, že tým pracovníků mající na starost správu schránky nebude schopen Váš dotaz zodpovědět, přepošle Váš e-mail jiné službě. Prostřednictvím e-mailu budete informováni, které službě byl Váš dotaz přeposlán.br/>
Máte-li dotazy ohledně způsobu zpracování Vašeho e-mailu a s ním souvisejících osobních údajů, uveďte je prosím ve Vaší zprávě.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?