left
  Immaterialrätt - Inledningslide
right
transtrans
 

Ett system för skyddet av växtförädlarrätten fastställs i EU:s lagstiftning. Enligt systemet kan immaterialrättigheter som gäller inom hela EU tilldelas för växtsorter. EU:s växtförädlarrätt är en form av immaterialrättigheter i stil med ett patent.

Gemenskapens växtsortsmyndighet i Angers i Frankrike genomför och tillämpar detta system. På grundval av en ansökan till växtsortsmyndigheten kan en växtförädlare beviljas immaterialrätter som gäller i hela Europeiska gemenskapen. Systemet bygger på fyra förordningar:

  • Rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt, ändrad genom: Rådets förordning (EG) nr 15/2008 av den 20 december 2007


  • Kommissionens förordning (EG) nr 874/2009 pdf av den 17 september 2009 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2100/94 i fråga om förfaranden inför Gemenskapens växtsortsmyndighet;


  • Kommissionens förordning (EG) nr 1238/95 av den 31 maj 1995 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2100/94 i fråga om avgifter till Gemenskapens växtsortmyndighet, ändrad genom: Kommissionens förordning (EG) nr 572/2008 av den 19 juni 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1238/95 med avseende på storleken på den årliga avgift och de avgifter i samband med den tekniska provningen som ska betalas till gemenskapens växtsortsmyndighet samt på betalningssättet.


  • Kommissionens förordning (EG) nr 1768/95 av den 24 juli 1995 om införande av genomförandebestämmelser för det undantag i jordbruket som föreskrivs i artikel 14.3 i rådets förordning (EG) nr 2100/94 om gemenskapens växtförädlarrätt, ändrad genom: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1768/95 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 1995 για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με την γεωργική εξαίρεση που προβλέπει το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου σχετικά με τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών

Announcement :

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Last Update : 20-04-2010