Language selector

 
left
  Utsäde och plantförökningsmaterial - Köksväxterslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

I rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter fastställs att utsädets kvalitet är avgörande för att kunna producera grönsaker av hög kvalitet. Genom direktivet inrättas också ett system för att förbättra kvaliteten på de grönsaker som produceras inom gemenskapen. Det föreskrivs att utsäde av köksväxter av registrerade sorter endast får saluföras om det genomgått officiell kontroll och certifierats (eller, i tillämpliga fall, kontrollerats som utsäde i en ej officiellt certifierad kategori). För att certifieras måste utsädet uppfylla de stränga krav som fastställs i direktivet. Utöver kraven på kvalitet innehåller direktivet även bestämmelser som ska göra det möjligt att fastställa utsädets identitet med hjälp av regler för emballering, provtagning, förslutning och märkning. Det bör påpekas att flera länder har beviljats undantag från direktivet vad gäller vissa arter av köksväxter, och att det har funnits gemenskapslagstiftning på området sedan 1970 (tidigare rådets direktiv 70/458/EEG, konsoliderat genom rådets direktiv 2002/55/EG om saluföring av utsäde av köksväxter). Eftersom utsäde och förökningsmaterial för köksväxter kan användas för att odla grönsaker, infördes genom rådets direktiv 2008/72/EEG om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde harmoniserade villkor på gemenskapsnivå i syfte att säkerställa att köpare inom hela gemenskapen har tillgång till föröknings- och plantmaterial av god hälsa och kvalitet. I direktivet föreskrivs att sådant material endast får saluföras om det uppfyller de krav som fastställs i de tekniska specifikationerna. Kraven gäller främst grödans kvalitet och renhet, sortegenskaper och det odlingssystem som används. Likaså finns bestämmelser om märkning, förslutning, emballering och dokumentation för att säkerställa att utsädets identitet kan spåras. Leverantörerna ansvarar för att materialet uppfyller direktivets krav, och endast leverantörer som ackrediterats av den ansvariga myndigheten i respektive medlemsstat får saluföra föröknings- och plantmaterial.

För att utsäde av köksväxter och förökningsmaterial annat än utsäde ska få saluföras inom gemenskapen krävs att sorterna i fråga finns förtecknade i den gemensamma sortlistan. Denna sammanställs med medlemsstaternas nationella sortlistor som underlag. De nationella sortlistorna utformas i enlighet med gemensamma bestämmelser så att sorter bara godkänns om de är särskiljbara, stabila och tillräckligt enhetliga.

Såväl rådets direktiv 2002/55/EG om saluföring av utsäde av köksväxter och rådets direktiv 2008/72/EEG om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde tillåter att material som producerats i länder utanför gemenskapen saluförs inom gemenskapen, förutsatt att det uppfyller kraven i båda direktiven.

När kommissionen antar åtgärder som gäller rådets direktiv 2008/72/EEG och rådets direktiv 2002/55/EG bistås den, där så är lämpligt, av medlemsstaterna via Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

Lagstiftning

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript