IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Siemenet ja kasvien lisäysaineisto - Vihannekset
This page has moved ! If you are not redirected please click here

Vihannesten siementen pitämisestä kaupan 13. kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston direktiivissä 2002/55/EY todetaan, että terveitten ja laadukkaiden vihannesten tuotanto riippuu paljon vihanneskasvien viljelyssä käytetyistä siemenistä. Direktiivillä perustetaan järjestelmä vihannestuotannon laadun parantamiseksi yhteisössä. Direktiivin mukaan rekisteröityjen vihanneslajikkeiden siemeniä voidaan pitää kaupan vain siinä tapauksessa, että ne on virallisesti tarkastettu ja varmennettu (tai joissain tapauksissa tarkastettu siemenenä, joka kuuluu virallisesti varmentamattomaan luokkaan). Varmentaminen edellyttää, että siemenet täyttävät direktiivissä vahvistetut tiukat vaatimukset. Siementen laatuvaatimusten lisäksi direktiivissä vahvistetaan pakkaamista, näytteenottoa, sulkemista ja merkintöjä koskevat säännöt, joilla varmistetaan siementen tunnistettavuus. Useille maille on myönnetty tiettyjä vihanneslajeja koskeva poikkeus direktiivin soveltamisesta. Alaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä on ollut voimassa jo vuodesta 1970 (entinen neuvoston direktiivi 70/458/ETY; konsolidoitu vihannesten siementen pitämisestä kaupan annetulla neuvoston direktiivillä 2002/55/EY). Koska vihannesten taimiaineistoa voidaan siementen tapaan käyttää vihannesten lisäykseen, perustettiin vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan annetussa neuvoston direktiivillä 2008/72/ETY järjestelmä, jolla vahvistetaan yhteisön tason yhdenmukaistetut vaatimukset, joilla varmistetaan, että yhteisössä saatavilla oleva vihannesten lisäys- ja taimiaineisto on sekin tervettä ja laadukasta. Kyseistä aineistoa saa direktiivin mukaan pitää kaupan vain, jos se täyttää teknisissä liitteissä vahvistetut vaatimukset. Vaatimukset koskevat kasvuston laatua ja puhtautta, lajikkeen ominaisuuksia ja käytettyä lisäysjärjestelmää, ja tunnistettavuuden varmistamiseksi säädetään lisäksi merkinnöistä, sulkemisesta, pakkaamisesta ja asiakirja-aineistosta. Vastuu siitä, että aineisto täyttää direktiivin vaatimukset, on ensi sijassa aineiston toimittajalla. Vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa saavat pitää kaupan ainoastaan ne toimittajat, joilla on siihen kyseisen jäsenvaltion asiasta vastaavan virallisen elimen antama lupa.

Jotta muuta vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa kuin siemeniä voidaan pitää kaupan koko yhteisössä, vihanneslajikkeiden on sisällyttävä yleiseen lajikeluetteloon. Yleinen lajikeluettelo perustuu jäsenvaltioiden kansallisiin lajikeluetteloihin, jotka laaditaan yhtenäisten sääntöjen mukaisesti, jotta lajikkeet ovat erotettavia, pysyviä ja riittävän yhtenäisiä.

Sekä neuvoston direktiivissä 2002/55/EY (vihannesten siementen pitäminen kaupan) että neuvoston direktiivissä 2008/72/ETY (vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitäminen kaupan) säädetään, että yhteisön ulkopuolella tuotettua aineistoa saa pitää kaupan yhteisössä ainoastaan siinä tapauksessa, että aineistolle annetaan samat takeet kuin yhteisössä tuotetulle aineistolle, joka täyttää mainituissa direktiiveissä vahvistetut vaatimukset.

Päätettäessä neuvoston direktiiveihin 2008/72/ETY ja 2002/55/EY liittyvistä toimenpiteistä jäsenvaltiot avustavat tarvittaessa komissiota maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean välityksellä.

Lainsäädäntö