Language selector

 
left
  Frø og planteformeringsmateriale - Grøntsagerslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

Rådets dirEØFtiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø tager udgangspunkt i, at produktionen af sunde grøntsager af høj kvalitet i høj grad afhænger af de frø, der anvendes til dyrkningen af grøntsagsplanter, og der blev med dirEØFtivet indført en ordning, der har til formål at forbedre kvaliteten af grøntsagsprodukterne i EU. Det fastsættes i dirEØFtivet, at grøntsagsfrø af registrerede sorter kun må bringes i handelen, hvis det er blevet officielt prøvet og certificeret (eller i visse tilfælde kontrolleret som frø af en ikke officielt certificeret kategori). For at kunne blive certificeret skal frø opfylde de strenge krav, der er fastsat i dirEØFtivet. Ud over krav til kvaliteten af frø fastsættes der i dirEØFtivet også bestemmelser, der skal sikre frøets ægthed, i form af regler vedrørende pakning, prøveudtagning, lukning og mærkning. Det skal bemærkes, at flere lande er blevet fritaget for at anvende dirEØFtivet for så vidt angår visse grøntsagsarter, og at området har været reguleret af EU-lovgivning siden 1970 (begyndende med Rådets dirEØFtiv 70/458/EØF, som blev konsolideret ved Rådets dirEØFtiv 2002/55/EF om handel med grøntsagsfrø). I erkendelse af at såvel plantemateriale af grøntsagsplanter som frø kan anvendes til formering af grøntsager, indførtes der ved Rådets dirEØFtiv 2008/72/EØF om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grønsagsplanter bortset fra frø et system med harmoniserede betingelser på EU-plan, som skal sikre, at køberne i hele EU også får formerings- og plantemateriale af grønsagsplanter, som er sundt og af god kvalitet. I henhold til dirEØFtivet må sådant materiale kun afsættes, hvis det opfylder de krav, der er angivet i de relevante tEØFniske oversigter. Disse vedrører afgrødens kvalitet og renhed, sortstræk og den anvendte formeringsmåde samt, for at kunne garantere ægtheden, krav til mærkning, lukning, emballering og dokumentation. Det påhviler først og fremmest leverandørerne at sikre, at deres produkter opfylder betingelserne i dirEØFtivet, og formerings- eller plantemateriale af grønsagsplanter må kun afsættes af leverandører, der er godkendt af medlemsstatens officielle ansvarlige organ.

For grøntsagsfrø og andet formeringsmateriale end frø, som skal afsættes i hele EU, skal de relevante sorter registreres på den fælles sortsliste for grøntsagsarter. Denne opstilles på grundlag af medlemsstaternes nationale sortslister, som udarbejdes efter ensartede regler, således at sorter kun kan godkendes, hvis de er selvstændige, stabile og tilstrækkeligt ensartede.

I henhold til både Rådets dirEØFtiv 2002/55/EF om handel med grøntsagsfrø og Rådets dirEØFtiv 2008/72/EØF om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grønsagsplanter bortset fra frø er afsætning i EU af materiale, der er produceret i lande uden for EU, tilladt, forudsat at det frembyder de samme garantier som materiale, der er produceret i EU og opfylder bestemmelserne i de to dirEØFtiver.

Medlemsstaterne yder Kommissionen den nødvendige bistand i forbindelse med foranstaltninger vedrørende Rådets dirEØFtiv 2008/72/EØF og Rådets dirEØFtiv 2002/55/EF via Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug.

Retsforskrifter

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript