Language selector

 
left
  Utsäde och plantförökningsmaterial - Prydnadsväxterslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

Odling av prydnadsväxter spelar en viktig roll inom gemenskapens jordbruk. Kvaliteten på det material som används för förökning av avgörande för huruvida en gröda är sund. Därför är det viktigt att odlare inom hela gemenskapen har tillgång till förökningsmaterial av högsta möjliga standard. Bestämmelser rörande saluföringen av förökningsmaterial fastställdes i rådets direktiv 98/56/EG av den 20 juli 1998 om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter (reglerades redan 1991 genom rådets direktiv 91/682/EEG). I direktiv 98/56/EG fastställs de standarder som förökningsmaterial måste överensstämma med för att få saluföras inom gemenskapen, och det fastställs att det i första hand är leverantörerna som ansvarar för kvaliteten.

I direktivet sägs även att kunderna måste få korrekt information om förökningsmaterialets identitet, och det fastställs därför kriterier avseende identifiering av sortgrupper, märkning och uppdelning samt märkning av partier. Material från tredje land får saluföras inom gemenskapen förutsatt att det uppfyller gemenskapsbestämmelserna och är av samma kvalitet som förökningsmaterial som producerats inom gemenskapen.

Kommissionen har antagit åtgärder för att underlätta tillämpningen av direktivet, särskilt följande:

  • Kommissionens direktiv 93/49/EEG av den 23 juni 1993 om en översikt över de krav som ska uppfyllas av prydnadsväxter och förökningsmaterial av prydnadsväxter, ändrat genom kommissionens direktiv 1999/67/EG, innehåller en bilaga med en förteckning över de skadliga organismer och sjukdomar vars förekomst innebär att ytterligare kvalitetskrav kan tillämpas.


  • I kommissionens direktiv 1999/66/EG av den 28 juni 1999 om krav beträffande den etikett eller annan handling som utfärdas av leverantören anges vilken information som ska finnas på etiketten eller i den andra handlingen för att det ska anses tillräckligt.


  • I kommissionens direktiv 1999/68/EG av den 28 juni 1999 om ytterligare bestämmelser för de listor över sorter av prydnadsväxter som förs av leverantörer i enlighet med rådets direktiv 98/56/EG klargörs vilken information leverantören måste registrera.

När kommissionen antar åtgärder som gäller rådets direktiv 98/56/EEG bistås den, där så lämpligt, av medlemsstaterna via Ständiga kommittén för förökningsmaterial av prydnadsväxter.

Lagstiftning

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript