Language selector

 
left
  Zaai- en pootgoed - Siergewassenslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

De teelt van siergewassen speelt een belangrijke rol in de landbouw van de EU. De kwaliteit van het teeltmateriaal is van essentieel belang om te kunnen bepalen of een gewas gezond is, zodat gegarandeerd kan worden dat de telers in de gehele EU over teeltmateriaal van de best mogelijke kwaliteit kunnen beschikken. Bij Richtlijn 98/56/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen (al sinds 1991 geregeld bij Richtlijn 91/682/EEG van de Raad) is een regeling voor het in de handel brengen van teelmateriaal ingesteld. In Richtlijn 98/56/EG worden de normen vastgelegd waaraan teeltmateriaal moet voldoen om binnen de EU in de handel te kunnen worden gebracht en wordt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit in de eerste plaats bij de leveranciers gelegd.

De richtlijn bepaalt voorts dat de kopers op adequate wijze moeten worden ingelicht omtrent de identiteit van het teeltmateriaal en legt daarom criteria vast betreffende de identificatie van rassen, de etikettering ervan en de scheiding en aanduiding van de verschillende partijen. Materiaal uit derde landen mag in de EU in de handel worden gebracht, op voorwaarde dat hiervoor in alle opzichten gelijkwaardige garanties worden gegeven als voor teeltmateriaal dat in de EU wordt geproduceerd en aan de communautaire voorschriften voldoet.

De Commissie heeft maatregelen genomen om de werking van de richtlijn te vergemakkelijken, met name:

  • Richtlijn 93/49/EEG van de Commissie van 23 juni 1993 tot vaststelling van het schema met de voorwaarden waaraan siergewassen en teeltmateriaal daarvan moeten voldoen, gewijzigd bij Richtlijn 1999/67/EG van de Commissie, vermeldt in een bijlage de schadelijke organismen en ziekten waarvan de aanwezigheid als dusdanig ernstig moet worden beschouwd dat aanvullende voorwaarden mogen worden toegepast.


  • Richtlijn 1999/66/EG van de Commissie van 28 juni 1999 houdende voorschriften voor het overeenkomstig Richtlijn 98/56/EG door de leverancier op te maken etiket of ander document bepaalt welke informatie op een etiket of in een document moet worden aangebracht of opgenomen om als toereikend te worden beschouwd.


  • Richtlijn 1999/68/EG van de Commissie van 28 juni 1999 tot vaststelling van aanvullende bepalingen met betrekking tot de op grond van Richtlijn 98/56/EG van de Raad door de leveranciers bij te houden rassenlijsten van siergewassen verduidelijkt welke informatie door een leverancier in deze situatie moet worden bijgehouden.

De Commissie wordt zo nodig bij de vaststelling van met Richtlijn 98/56//EEG van de Raad verband houdende maatregelen door de lidstaten bijgestaan via het Permanent Comité voor teeltmateriaal van siergewassen.

Wetgeving

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript