Language selector

 
left
  Siemenet ja kasvien lisäysaineisto - Koristekasvitslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

Koristekasvien viljelyllä on merkittävä asema yhteisön maataloudessa. Lisäysaineiston laatu on keskeinen kasvuston terveyteen vaikuttava tekijä, ja siksi on varmistettava, että viljelijät saavat koko yhteisön alueella mahdollisimman hyvälaatuista lisäysaineistoa. Koristekasvien pitämisestä kaupan 20. heinäkuuta 1998 annetulla neuvoston direktiivillä 98/56/EY perustettiin järjestelmä, jolla säännellään lisäysaineiston pitämistä kaupan (toimintaa oli säännelty jo vuodesta 1991 neuvoston direktiivillä 91/682/ETY). Direktiivissä 98/56/EY vahvistetaan vaatimukset, jotka lisäysaineiston on täytettävä, jotta sitä voidaan pitää kaupan EU:ssa, ja todetaan, että ensisijainen vastuu laadun varmistamisesta on lisäysaineiston toimittajilla.

Direktiivissä todetaan myös, että kuluttajille on annettava täsmälliset tunnistetiedot lisäysaineistosta, ja vahvistetaan siksi vaatimukset lajikkeiden tunnistamiselle ja päällysmerkinnöille sekä erien erottamiselle ja merkitsemiselle. Yhteisön ulkopuolisista maista tuotua aineistoa voidaan pitää kaupan yhteisössä, kunhan sille annetaan kaikilta osin vastaavat takeet kuin yhteisössä tuotetulle, yhteisön sääntöjen mukaiselle lisäysaineistolle.

Komissio on pyrkinyt helpottamaan direktiivin täytäntöönpanoa etenkin seuraavin toimin:

  • Sellaiset vaatimukset määrittelevien liiteluetteloiden laatimisesta, jotka koristekasvien ja niiden lisäysaineiston on täytettävä, 23. kesäkuuta 1993 annetun komission direktiivin 93/49/ETY (muutettu komission direktiivillä 1999/67/EY) liitteessä luetellaan ne haitalliset organismit ja taudit, joiden esiintymistä pidetään riittävän merkittävänä perusteena lisävaatimusten soveltamiselle.


  • Toimittajan tekemää merkintää tai muuta asiakirjaa koskevien vaatimusten vahvistamisesta 28. kesäkuuta 1999 annetussa komission direktiivissä 1999/99/EY täsmennetään ne tiedot, jotka merkinnässä tai asiakirjassa on annettava.


  • Toimittajien neuvoston direktiivin 98/56/EY mukaisesti ylläpitämiä koristekasvilajikkeiden luetteloita koskevista täydentävistä säännöksistä 28. kesäkuuta 1999 annetussa komission direktiivissä 1999/68/EY selvitetään, mitä tietoja toimittajilta edellytetään.

Päätettäessä neuvoston direktiiviin 98/56/ETY liittyvistä toimenpiteistä jäsenvaltiot avustavat tarvittaessa komissiota koristekasveja ja niiden lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean välityksellä.

Lainsäädäntö

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript