IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Frø og planteformeringsmateriale - Prydplanter
This page has moved ! If you are not redirected please click here

Dyrkningen af prydplanter spiller en stor rolle i EU's landbrugssektor. Kvaliteten af det materiale, der anvendes til formering, er afgørende for en bestands sundhed og dermed for, at avlerne i hele EU kan få formeringsmateriale af den højest mulige standard. Ved Rådets direktiv 98/56/EF af 20. juli 1998 om afsætning af prydplanteformeringsmateriale blev der indført en ordning med regler for afsætningen af sådant formeringsmateriale (området har været reguleret siden 1991 ved Rådets direktiv 91/682/EØF). Direktiv 98/56/EF indeholder de normer, formeringsmaterialet skal opfylde for at kunne afsættes i EU, ligesom det i direktivet anføres, at det i første række påhviler leverandørerne at sikre materialets kvalitet.

Med udgangspunkt i behovet for at sikre, at køberne af formeringsmateriale altid får nøjagtige oplysninger om materialets identitet, fastsættes der desuden i direktivet kriterier vedrørende identifikation og mærkning af sorter samt adskillelse og mærkning af partier. Materiale fra lande uden for EU må afsættes i EU, hvis det i enhver henseende frembyder tilsvarende garantier som formeringsmateriale, der er produceret i EU og er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Kommissionen har vedtaget flere foranstaltninger for at lette anvendelsen af direktivet. Blandt disse skal nævnes:

  • Kommissionens direktiv 93/49/EØF af 23. juni 1993 vedrørende oversigterne over de betingelser, der skal opfyldes af prydplanteformeringsmateriale, som ændret ved Kommissionens direktiv 1999/67/EF: Direktivet indeholder som bilag en liste over skadegørere og sygdomme, hvis forekomst vurderes at være tilstrækkeligt alvorlig til at udløse supplerende betingelser.


  • Kommissionens direktiv 1999/66/EF af 28. juni 1999 vedrørende krav til den etiket eller det dokument, som udfærdiges af leverandøren: Direktivet indeholder regler for, præcis hvilke oplysninger sådanne etiketter og dokumenter som et minimum skal indeholde.


  • Kommissionens direktiv 1999/68/EF af 28. juni 1999 om supplerende bestemmelser til listerne over sorter af prydplanter, der føres af leverandørerne i henhold til Rådets direktiv 98/56/EF: I direktivet angives det nærmere, hvilke oplysninger leverandøren skal føre.

Medlemsstaterne yder Kommissionen den nødvendige bistand i forbindelse med foranstaltninger vedrørende Rådets direktiv 98/56/EØF via Det Stående Udvalg for Prydplanteformeringsmateriale og Prydplanter.

Retsforskrifter