IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Utsäde och plantförökningsmaterial - Inledning
This page has moved ! If you are not redirected please click here

En ledande princip i kommissionens vitbok av den 12 januari 2000 om livsmedelssäkerhet pdf är att policyn för säkra livsmedel måste bygga på ett helhetsgrepp på hela livsmedelskedjan, och varje länk i kedjan måste vara lika stark som alla de andra för att konsumenternas hälsa ska kunna skyddas i tillräcklig utsträckning. Gemenskapens utsädesindustri är den största leverantören av livsmedel och djurfoder i Europa. För att framhäva kopplingarna mellan de olika stadierna i livsmedelsproduktionen överfördes ansvaret för utsäde från generaldirektoratet för jordbruk till generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd i september 1999.

I vitboken om livsmedelssäkerhet betonas att konsumenterna bör erbjudas produkter som är säkra och av hög kvalitet, oavsett vilken medlemsstat de kommer från, och att detta är den inre marknadens grundläggande uppgift. Direktiven om saluföring av utsäde och förökningsmaterial, som omfattar jordbruksväxter, skogsväxter, frukt, prydnadsväxter och druvor, bidrar till att skapa en väl fungerande inre marknad genom att säkerställa att utsäde och uppförökningsmaterial som saluförs inom gemenskapen uppfyller hälso- och kvalitetskraven.

Utöver dessa aspekter täcker direktiven växtskydd, immaterialrätt - de rättigheter som odlare av växtförädlingsprodukter har, saluföring av genmodifierat utsäde, ekologiskt jordbruk (utsäde och förökningsmaterial som lämpar sig för sådant jordbruk) och skydd av den biologiska mångfalden, alternativt säkerställer överensstämmelse med dem.

För att lösa oförutsedda problem med tillgången på utsäde som kan inträffa i gemenskapen (försörjningsproblem orsakas i de flesta fall av minskad grobarhet hos utsädet) och som inte kan lösas på annat sätt, kan medlemsstaterna få tillstånd att under en viss period tillåta saluföring i gemenskapen av utsäde som omfattas av mindre stränga krav.

Kommissionen bistås av medlemsstaterna genom tre ständiga kommittéer: Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk, Ständiga kommittén för förökningsmaterial av prydnadsväxter och Ständiga kommittén för förökningsmaterial och plantor av fruktsläkten och -arter.