IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Utsäde och plantförökningsmaterial - Fruktplantor
This page has moved ! If you are not redirected please click here

Fruktodling spelar en viktig roll inom gemenskapens jordbruk. Kvaliteten och sundheten hos den frukt som produceras beror i stor utsträckning på kvaliteten på det material som används för odling av fruktplantor.

Genom rådets direktiv 2008/90/EEG av den 29 september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion inrättades harmoniserade villkor på gemenskapsnivå som säkerställer att inköpare inom hela gemenskapen har tillgång till förökningsmaterial och fruktplantor som är sunda och av god kvalitet. I direktivet föreskrivs att fruktodlingsmaterial och fruktplantor av släkten och arter som förtecknas i bilaga II, och som anses vara av stort ekonomiskt intresse, bara får saluföras om de tillhör CAC-kategorin (Conformitas Agraria Communitatis) och är utgångsmaterial, elitmaterial eller certifierat material.

För att klassificeras som sådant måste materialet uppfylla de krav avseende kvalitet, växtskydd, testmetoder och förfaranden, förökningssystem och sortegenskaper som föreskrivs i de tekniska översikterna, och det ska vid en officiell inspektion ha fastställts att det uppfyller dessa villkor.

Dessa översikter fastställs i kommissionens direktiv 93/48/EEG av den 23 juni 1993 om en översikt över de krav som ska uppfyllas av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion i enlighet med rådets direktiv 92/34/EEG. Dessutom får förökningsmaterial och fruktplantor i de flesta fall bara saluföras av godkända leverantörer, vars produktionsmetoder och anläggningar uppfyller kraven i direktiv 92/34/EEG. Likaså fastställs gemenskapsbestämmelser om åtskillnad av partier, identifiering av partier och märkning för att säkerställa materialets identitet och att det märks på korrekt sätt.

Det fastställs att det först och främst är leverantörerna av förökningsmaterial eller fruktplantor som har ansvaret för att säkerställa att deras produkter uppfyller villkoren i direktivet.

Förökningsmaterial och fruktplantor från länder utanför gemenskapen får bara saluföras inom gemenskapen om materialet håller samma kvalitet som material som uppfyller kraven i rådets direktiv 92/34/EEG.

När kommissionen antar åtgärder som gäller rådets direktiv 92/34/EEG bistås den, där så är lämpligt, av medlemsstaterna via Ständiga kommittén för förökningsmaterial och plantor av fruktsläkten och -arter.

Lagstiftning