Language selector

 
left
  Zaai- en pootgoed - Fruitgewassenslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

De teelt van fruitgewassen speelt een belangrijke rol in de landbouw van de EU. De productie van fruit dat gezond en van goede kwaliteit is, hangt in belangrijke mate van de kwaliteit van het voor de teelt van fruitgewassen gebruikte materiaal af.

Bij Richtlijn 2008/90/EEG van de Raad van 29 september 2008 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt is een geharmoniseerde communautaire regeling ingevoerd die waarborgt dat kopers in de gehele EU kunnen beschikken over teeltmateriaal en fruitgewassen die gezond en van goede kwaliteit zijn. De richtlijn schrijft voor dat teeltmateriaal voor fruitgewassen en fruitgewassen van in bijlage II opgenomen geslachten en soorten, die van groot economisch belang worden beschouwd, alleen in de handel kunnen worden gebracht indien het materiaal van de categorie CAC (Conformitas Agraria Communitatis), prebasis-, basis- of gecertificeerd materiaal betreft.

Om als zodanig geclassificeerd te worden moet het materiaal voldoen aan de in technische schema's vastgelegde criteria betreffende kwaliteit, plantengezondheid, testmethoden en -procedures, teeltsystemen en rasaspecten en moet het na een officiële inspectie erkend worden als zijnde in overeenstemming met deze voorwaarden.

Deze schema's zijn vastgelegd in Richtlijn 93/48/EEG van de Commissie van 23 juni 1993 tot vaststelling van het schema met de voorwaarden waaraan fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt en teeltmateriaal daarvan overeenkomstig Richtlijn 92/34/EEG van de Raad moeten voldoen. Voorts kunnen teelmateriaal en fruitgewassen in de meeste gevallen slechts door erkende leveranciers in de handel worden gebracht, wier productiemethoden en inrichtingen aan Richtlijn 92/34/EEG beantwoorden. Voorts zijn er met het oog op de identiteit en het op de juiste wijze in de handel brengen van het materiaal communautaire bepalingen opgenomen betreffende de scheiding van de partijen, de identificatie van rassen en etikettering.

Bepaald wordt dat het in de eerste plaats de taak is van de leveranciers van teeltmateriaal en/of fruitgewassen om ervoor te zorgen dat hun producten aan de voorschriften van deze richtlijn voldoen

Teeltmateriaal voor fruitgewassen en fruitgewassen die afkomstig zijn uit landen buiten de EU, kunnen in de EU alleen in de handel worden gebracht indien zij dezelfde garanties bieden als in de EU geproduceerd materiaal dat aan Richtlijn 92/34/EEG van de Raad voldoet.

De Commissie wordt zo nodig bij de vaststelling van met Richtlijn 92/34/EEG van de Raad verband houdende maatregelen door de lidstaten bijgestaan via het Permanent Comité voor teeltmateriaal en gewassen van geslachten en soorten fruit.

Legislation

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript