IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Siemenet ja kasvien lisäysaineisto - Hedelmäkasvit
This page has moved ! If you are not redirected please click here

Hedelmäkasvien viljelyllä on merkittävä asema yhteisön maataloudessa. Terveiden ja laadukkaiden hedelmien tuotanto on pitkälti riippuvainen hedelmäkasvien viljelyyn käytettävän aineiston laadusta.

Hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan 29. syyskuuta 2008 annetulla neuvoston direktiivillä 2008/90/ETY perustettiin yhdenmukainen yhteisön tason järjestelmä, jolla taataan, että ostajat saavat koko yhteisön alueella terveitä ja hyvälaatuisia hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoa. Kun kyse on direktiivin liitteessä II luetelluista hedelmäkasvisuvuista ja lajeista, joilla on erityistä taloudellista merkitystä yhteisössä, niiden lisäysaineistoa ja kasveja saa pitää kaupan ainoastaan siinä tapauksessa, että ne ovat joko CAC-aineistoa (Conformitas Agraria Communitatis), lähtöaineistoa, perusaineistoa tai varmennettua aineistoa.

Jotta aineisto voidaan luokitella johonkin näistä luokista, sen on täytettävä teknisissä liiteluetteloissa vahvistetut laatua, kasvin terveyttä, koemenetelmiä ja järjestelyjä, lisäysjärjestelmiä ja lajikeominaisuuksia koskevat vaatimukset, joiden täyttyminen on todettu virallisessa tarkastuksessa.

Liiteluettelot vahvistetaan 23. kesäkuuta 1993 annetussa komission direktiivissä 93/48/ETY sellaiset vaatimukset määrittelevien liiteluetteloiden laatimisesta, jotka hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien taimien ja niiden lisäysaineiston on neuvoston direktiivin 92/34/ETY mukaisesti täytettävä. Hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoa saavat useimmissa tapauksissa pitää kaupan ainoastaan hyväksytyt toimittajat, joiden tuotantomenetelmät ja laitokset täyttävät direktiivin 92/34/ETY vaatimukset. Aineiston tunnistettavuuden ja asianmukaisen kaupan pitämisen varmistamiseksi vahvistetaan lisäksi yhteisön sääntöjä, jotka koskevat erien erottamista, lajikkeiden tunnistamista sekä päällysmerkintöjä.

Direktiivin mukaan hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston toimittajien on ensisijaisesti varmistettava, että niiden tuotteet ovat direktiivin säännösten mukaisia.

Euroopan yhteisön ulkopuolisissa maissa tuotettuja lisäysaineistoja ja hedelmäkasveja saa pitää kaupan yhteisössä vain siinä tapauksessa, että niistä voidaan antaa samat takeet kuin yhteisössä tuotetuista, neuvoston direktiivin 92/34/ETY mukaisista tuotteista.

Päätettäessä neuvoston direktiiviin 92/34/ETY liittyvistä toimenpiteistä jäsenvaltiot avustavat tarvittaessa komissiota hedelmänsukuisia ja lajisia kasveja ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean välityksellä.

Lainsäädäntö