IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Frø og planteformeringsmateriale - Frugtplanter
This page has moved ! If you are not redirected please click here

Dyrkningen af frugtplanter spiller en stor rolle i EU's landbrugssektor. Produktionen af sunde frugter af høj kvalitet er i høj grad afhængig af, at det materiale, der anvendes til dyrkningen af frugtplanter, er af høj standard.

Ved Rådets direktiv 2008/90/EØF af 29. september 2008 om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion blev der indført harmoniserede betingelser på EU-plan, som sikrer, at køberne i hele EU får formeringsmateriale og frugtplanter, der er sunde og af god kvalitet. Det fastsættes i direktivet, at frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter af slægter og arter opført i direktivets bilag II, som vurderes at have særlig økonomisk betydning, kun må afsættes, hvis der er tale om enten CAC-materiale (Conformitas Agraria Communitatis), kerneplanter, basismateriale eller certificeret materiale.

Materialet skal, for at kunne klassificeres i disse kategorier, opfylde de krav vedrørende kvalitet, plantesundhed, prøvningsmetoder og -fremgangsmåder, formeringsmåder og sortstræk, der er angivet i de relevante tekniske oversigter, ligesom det ved en officiel inspektion skal være godkendt som opfyldende disse krav.

Oversigterne blev opstillet ved Kommissionens direktiv 93/48/EØF af 23. juni 1993 om oversigterne over de betingelser, der skal opfyldes af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion i henhold til Rådets direktiv 92/34/EØF. Formeringsmateriale og frugtplanter må i øvrigt som hovedregel kun afsættes af godkendte leverandører, hvis produktionsmetoder og anlæg opfylder kravene i direktiv 92/34/EØF. Direktivet indeholder desuden regler for adskillelse af partier, identifikation af sorter og mærkning, som har til formål at garantere ægtheden og en velordnet afsætning af materialet.

I henhold til direktivet påhviler det først og fremmest leverandørerne af formeringsmateriale eller frugtplanter at sikre, at deres produkter opfylder betingelserne i direktivet.

Frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter fra lande uden for EU må kun afsættes i EU, hvis det/de frembyder de samme garantier som materiale, der er produceret i EU og opfylder bestemmelserne i Rådets direktiv 92/34/EØF.

Medlemsstaterne yder Kommissionen den nødvendige bistand i forbindelse med foranstaltninger vedrørende Rådets direktiv 92/34/EØF via Den Stående Komité for Formeringsmateriale og Planter af Frugtslægter og -arter.

Retsforskrifter