IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Utsäde och plantförökningsmaterial - Skogsväxter
This page has moved ! If you are not redirected please click here

Forskning har visat att skogsodlingsmaterial av hög kvalitet som är lämpat för odlingsplatsen är en förutsättning för att stabilitet, sjukdomsmotstånd, anpassning, produktivitet och mångfald i skogsbruket ska kunna förbättras.

På grund av detta, och eftersom skogsnäringen spelar en viktig social, miljömässig, ekonomisk och kulturell roll inom gemenskapen, inrättades ett enhetligt system genom rådets direktiv 1999/105/EG om saluföring av skogsodlingsmaterial.

Direktivet säkerställer riklig tillgång på skogsodlingsmaterial av hög kvalitet för de arter som odlas inom gemenskapen genom att fastställa att skogsodlingsmaterial bara får saluföras om det ingår i en av de fyra kategorier som definieras i direktivet, och att endast godkända frökällor (de träd som odlingsmaterialet kommer från) får användas om odlingsmaterialet ska saluföras.

Frökällorna måste godkännas av ett officiellt organ och uppfylla de minimikrav i bilagan som gäller den kategori skogsodlingsmaterial som frökällan är avsedd att producera. Godkända frökällor inspekteras regelbundet. De kvalitetskriterier som materialet måste uppfylla varierar i strikthet mellan olika kategorier. Dessutom måste allt material uppfylla de villkor som fastställs i bilaga VII, hålla "marknadsmässig kvalitet" avseende artrenhet hos frukt- och fröpartier, växtdelar, hybrider, skottsticklingar och sättstänger samt uppfylla de normer som gäller Populus spp.

All information om partier med odlingsmaterial som godkänts på en medlemsstats territorium förtecknas i ett nationellt register, inklusive information om var materialet odlas eller exakt geografiskt läge (beroende på kategori). Detta är avgörande för att man ska kunna fastställa huruvida skogsodlingsmaterialet i fråga är lämpligt för den plats det är avsett för. En gemenskapsförteckningCommunity list excel file upprättas med de nationella förteckningarna som underlag för att säkerställa att programmet fungerar problemfritt inom hela gemenskapen. Den unika registerreferensen framgår av det stambrev som officiella organ utfärdar efter skörd för allt odlingsmaterial som härstammar från godkända frökällor. Båda spelar en viktig roll när det gäller att tillhandahålla information och spåra odlingsmaterial och gör det möjligt att efterleva de stränga villkor för produktion och saluföring som föreskrivs i direktivet. Skogsodlingsmaterial från länder utanför gemenskapen får bara saluföras inom gemenskapen om det är av samma kvalitet som godkänt odlingsmaterial.

Det bör påpekas att gemenskapslagstiftningen gäller sedan 1966 (f.d. rådets direktiv 66/404/EEG). När kommissionen antar åtgärder som gäller rådets direktiv 1999/105/EG bistås den, där så är lämpligt, av medlemsstaterna via Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

Läs mer om EU:s roll i skogspolitiken.

Lagstiftning