Language selector

 
left
  Zaai- en pootgoed -Bosbouwslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

Onderzoek heeft aangetoond dat om de stabiliteit, de resistentie, het aanpassingsvermogen, de productiviteit en de diversiteit van de bossen te verhogen het gebruik van kwalitatief hoogwaardig teeltmateriaal dat geschikt is voor de plaatselijke omstandigheden in de bosbouw onontbeerlijk is.

Om deze reden, en voorts omdat er in de EU vele bosgebieden voorkomen en bos in sociaal, milieu-, economisch en cultureel opzicht een belangrijke rol vervult, is in 1999 bij Richtlijn 1999/105/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal een communautaire regeling ingevoerd.

De richtlijn waarborgt een ruim aanbod van teeltmateriaal van de betrokken soort van goede kwaliteit in de EU doordat hierin bepaald wordt dat teeltmateriaal voor de bosbouw slechts in de handel mag worden gebracht indien het tot een van de vier in de richtlijn genoemde categorieën behoort en dat om het materiaal in de handel te brengen alleen toegelaten uitgangsmateriaal (de bomen waarvan het teeltmateriaal afkomstig is) voor de productie ervan kan worden gebruikt.

Een officiële instantie dient vast te stellen of het uitgangsmateriaal voldoet aan de minimale voorschriften van de bijlage voor de categorie teeltmateriaal voor bosbouw dat het uitgangsmateriaal voortbrengt. Deze toelatingscontrole moet geregeld worden herhaald. De kwaliteitscriteria waaraan het materiaal moet voldoen zijn niet voor alle categorieën even streng. Voorts moet al het materiaal voldoen aan de voorwaarden van bijlage VII betreffende de soortzuiverheid bij partijen vruchten en zaden, de 'deugdelijke handelskwaliteit' van plantendelen, hybriden, plantgoed en de specifieke voorwaarden voor Populus spp.

Alle informatie over eenheden op het grondgebied van een lidstaat toegelaten uitgangsmateriaal wordt in een nationaal register opgenomen, met inbegrip van gegevens betreffende het gebied of de gebieden waar het materiaal wordt aangetroffen of de exacte geografische ligging (afhankelijk van de categorie). Dit is van cruciaal belang om te kunnen bepalen of bepaald teeltmateriaal voor de bosbouw voor de locatie in kwestie geschikt is. Op basis van de nationale lijsten wordt een communautaire lijstCommunity list excel file opgesteld, zodat de regeling in de gehele EU probleemloos functioneert. Voor alle van toegelaten uitgangsmateriaal afgeleid teeltmateriaal wordt door de officiële instanties na de oogst een basiscertificaat met de specifieke registervermelding afgegeven. Beide spelen een sleutelrol bij het verstrekken van informatie over en het traceren van materiaal, waardoor aan de strikte voorwaarden inzake productie en het in de handel brengen van de richtlijn de hand kan worden gehouden. Uit landen buiten de EU afkomstig teeltmateriaal voor de bosbouw kan alleen binnen de EU in de handel worden gebracht indien het dezelfde garanties als communautair teeltmateriaal biedt.

NB: reeds sinds 1966 is er communautaire wetgeving op dit gebied van kracht (voorheen Richtlijn 66/404/EEG). De Commissie wordt zo nodig bij de vaststelling van met Richtlijn 1999/105/EG van de Raad verband houdende maatregelen door de lidstaten bijgestaan via het Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw.

Meer informatie over het bosbouwbeleid van de Gemeenschap vindt u hier.

Wetgeving

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript