IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Siemenet ja kasvien lisäysaineisto - Metsätalous
This page has moved ! If you are not redirected please click here

Tutkimukset ovat osoittaneet, että jos metsien vakautta, tautienvastustuskykyä, mukautumista ja monimuotoisuutta halutaan parantaa, on olennaista käyttää laadukasta, sijaintipaikkaan sopivaa metsänviljelyaineistoa.

Tätä varten perustettiin vuonna 1999 metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan annetulla neuvoston direktiivillä 1999/105/EY asiaa koskeva yhteisön järjestelmä; lisäperusteena oli se, että metsät peittävät suuren alan yhteisön alueesta ja että niillä on sosiaalisesti, taloudellisesti, ympäristön kannalta, ekologisesti ja kulttuurisesti katsottuna suuri merkitys.

Jotta yhteisössä olisi varmasti saatavana runsaasti laadukasta eri lajien metsänviljelyaineistoa, direktiivissä säädetään, että kaupan saa pitää vain sellaista metsänviljelyaineistoa, joka kuuluu johonkin neljästä direktiivissä määritellystä luokasta, ja että kaupan pidettäväksi tarkoitetun aineiston tuotantoon saa käyttää pelkästään hyväksyttyä perusaineistoa (puita, joista viljelyaineisto hankitaan).

Perusaineistolla täytyy olla toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä, ja sitä varten sen on täytettävä liitteessä vahvistetut vähimmäisvaatimukset sen metsänviljelyaineistoluokan osalta, jota perusaineistosta aiotaan tuottaa. Hyväksymisen jälkeen aineisto tarkastetaan säännöllisesti uudelleen. Luokat eroavat toisistaan siinä, miten tiukat laatukriteerit aineiston on täytettävä. Kaiken aineiston on lisäksi täytettävä liitteessä VII vahvistetut vaatimukset, jotka koskevat hedelmä- ja siemenerien lajipuhtautta sekä kasvinosien, hybridien ja taimien myyntikelpoisuutta. Populus spp. lajeihin sovelletaan erityisiä vaatimuksia.

Jäsenvaltioiden kansallisissa rekistereissä säilytetään täydelliset tiedot sen alueella hyväksytyn perusaineiston hyväksymisyksiköistä - myös tiedot aineiston sijaintipaikasta tai aineiston täsmällinen maantieteellinen sijainti (luokasta riippuen). Tiedot ovat olennaisia selvitettäessä, soveltuuko jokin tietty metsänviljelyaineisto käytettäväksi suunnitellussa paikassa. Kansallisten luetteloiden perusteella laaditaan yhteisön luetteloCommunity list excel file, jotta järjestelmä toimisi sujuvasti koko yhteisössä. Toimivaltaiset viranomaiset antavat kaikelle hyväksytystä perusaineistosta saadulle viljelyaineistolle aineiston keruun jälkeen kantatodistuksen, johon on merkitty yksilöllinen rekisteriviite. Näillä molemmilla on keskeinen merkitys tietojen toimittamisen ja aineiston jäljittämisen kannalta, jolloin direktiivissä säädettyjä tiukkoja tuotantoon ja kaupan pitämiseen liittyviä vaatimuksia voidaan noudattaa. Yhteisön ulkopuolelta tulevaa metsänviljelyaineistoa saa pitää kaupan yhteisössä vain siinä tapauksessa, että sille annetaan samat takeet kuin yhteisön aineistolle.

Alalla on ollut voimassa yhteisön lainsäädäntöä jo vuodesta 1966 (entinen neuvoston direktiivi 66/404/ETY). Päätettäessä neuvoston direktiiviin 1999/105/EY liittyvistä toimenpiteistä jäsenvaltiot avustavat tarvittaessa komissiota maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean välityksellä.

Lisätietoja EU:n roolista metsäpolitiikassa löydettävissä tästä.

Lainsäädäntö