IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Utsäde och plantförökningsmaterial - Utsädespotatis
This page has moved ! If you are not redirected please click here

Rådets direktiv 2002/56/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsädespotatis har som syfte att förbättra kvaliteten på utsädespotatis inom gemenskapen med hjälp av ett gemensamt certifieringssystem. Systemet gör det möjligt för medlemsstaterna att endast tillåta saluföring av utsädespotatis som är officiellt certifierad, även om det under vissa särskilda omständigheter fortsatt kommer att vara möjligt att saluföra utsädespotatis fr��n tidigare, ej certifierade, generationer. Certifiering kan endast beviljas om det vid en officiell kontroll har fastställts att utsädet uppfyller direktivets krav, särskilt vad gäller hälsa (t.ex. förekomst av stjälkbakterios och vanlig skorv) och kvalitet. Det fastställs även minimikrav för storlek i direktivet, med hänsyn tagen till utvecklingen vad gäller förökningsmetoder. Dessutom gör direktivet det möjligt att dela upp utsädespotatis i klasser som lämpar sig för olika användningsområden, och i kommissionens direktiv 93/17/EEG av den 30 mars 1993 fastställs gemenskapsklasser för en sådan uppdelning. Direktiv 2002/56/EG tar upp nödvändigheten av att kunna identifiera utsädet under hela saluföringsprocessen, och det fastställs bestämmelser för detta, nämligen att utsäde ska saluföras i homogena partier och plomberas så att ingen åverkan kan göras på innehållet. Dessutom fastställs särskilda krav avseende förslutning, märkning och dokumentation. Det bör påpekas att gemenskapslagstiftningen gäller sedan 1966 (f.d. rådets direktiv 66/403/EEG, konsoliderat genom rådets direktiv 2002/56/EG om saluföring av utsädespotatis). När kommissionen antar åtgärder som gäller rådets direktiv 2002/56/EG bistås den, där så är lämpligt, av medlemsstaterna via Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

Lagstiftning EN