IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Siemenet ja kasvien lisäysaineisto - Siemenperunat
This page has moved ! If you are not redirected please click here

Siemenperunoiden pitämisestä kaupan 13. kesäkuuta 2002 annetulla neuvoston direktiivillä 2002/56/EY pyritään parantamaan siemenperunoiden laatua yhteisössä yhdenmukaisen varmentamisjärjestelmän avulla. Järjestelmän mukaisena yleissääntönä on, että jäsenvaltiot voivat sallia vain virallisesti varmennettujen siemenperunoiden pitämisen kaupan. Erityisissä olosuhteissa voidaan kuitenkin edelleen pitää kaupan aiempien sukupolvien jalostettuja siemenperunoita. Siemenperunat voidaan varmentaa ainoastaan silloin, kun niiden on virallisessa tarkastuksessa havaittu täyttävän direktiivissä vahvistetut edellytykset etenkin terveyden (esim. tyvimätä ja perunarupi) ja laadun osalta. Direktiivin artiklaosassa vahvistetaan siemenperunoiden koolle vähimmäisvaatimukset, joiden soveltamisessa voidaan kuitenkin ottaa huomioon mikrolisäystekniikan edistyminen. Direktiivissä annetaan lisäksi mahdollisuus jakaa siemenperunaluokat alaluokkiin, jotka täyttävät eri edellytykset; yhteisön luokittelujärjestelmä vahvistettiin 30. maaliskuuta 1993 annetussa komission direktiivissä 93/17/ETY. Lisäksi direktiivissä 2002/56/EY vahvistetaan säännöt, joilla varmistetaan siementen tunnistettavuus markkinoinnin kaikissa vaiheissa: siemenperunoita saa pitää kaupan ainoastaan riittävän yhtenäisissä erissä ja suljetuissa pakkauksissa, jotka on suojattu väärentämistä vastaan. Niin ikään vahvistetaan pakkausten sulkemiseen, merkintöihin ja dokumentointiin liittyviä vaatimuksia. Alaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä on ollut voimassa jo vuodesta 1966 (entinen neuvoston direktiivi 66/403/ETY; konsolidoitu siemenperunoiden pitämisestä kaupan annetulla neuvoston direktiivillä 2002/56/EY). Päätettäessä neuvoston direktiiviin 2002/56/EY liittyvistä toimenpiteistä jäsenvaltiot avustavat tarvittaessa komissiota maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean välityksellä.

Lainsäädäntö EN