IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Frø og planteformeringsmateriale - Læggekartofler
This page has moved ! If you are not redirected please click here

Formålet med Rådets direktiv 2002/56/EF af 13. juni 2002 om handel med læggekartofler er at forbedre kvaliteten af læggekartofler i EU ved hjælp af et ensartet certificeringssystem. Direktivet giver medlemsstaterne et grundlag for som hovedregel at forbyde handel med læggekartofler, der ikke er blevet officielt certificeret, idet det dog fortsat er muligt på nærmere angivne betingelser at bringe forædlede læggekartofler af tidligere generationer i handelen. Læggekartofler kan kun godkendes, hvis det ved en officiel undersøgelse er godtgjort, at de opfylder de i direktivet fastsatte betingelser, navnlig kravene vedrørende sundhedstilstand (bl.a. forekomst af sortbensyge og kartoffelskurv) og kvalitet. I direktivets dispositive del fastsættes der krav til mindstestørrelse, idet der dog gives mulighed for undtagelser for læggekartofler, der er fremstillet ved mikroopformering. I henhold til direktivet kan de forskellige kategorier af læggekartofler opdeles i klasser, der opfylder forskellige betingelser, og ved Kommissionens direktiv 93/117/EØF af 30. marts 1993 blev der indført et EU-system for denne opdeling i klasser. Direktiv 2002/56/EF indeholder også regler, der skal skabe sikkerhed for læggekartoflers ægthed i alle afsætningsprocesserne, nemlig bestemmelser om, at læggekartofler skal bringes i handelen i partier, der er tilstrækkelig ensartede, og i lukkede pakninger med garantiforsegling. Direktivet indeholder desuden særlige krav til lukning, mærkning og dokumentation. Det skal bemærkes, at området har været reguleret af EU-lovgivning siden 1966 (begyndende med Rådets direktiv 66/403/EØF, som blev konsolideret ved Rådets direktiv 2002/56/EF om handel med læggekartofler). Medlemsstaterne yder Kommissionen den nødvendige bistand i forbindelse med foranstaltninger vedrørende Rådets direktiv 2002/56/EF via Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug.

Retsforskrifter EN