Language selector

 
left
  Utsäde och plantförökningsmaterial - Olje- och spånadsväxterslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

Syftet med rådets direktiv 2002/57/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter är att förbättra kvaliteten på utsäde av dessa växter med hjälp av ett enhetligt certifieringssystem som gör det möjligt för medlemsstaterna att endast tillåta saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter som är officiellt certifierat. Certifiering kan endast beviljas om det vid en officiell kontroll har fastställts att utsädet uppfyller de villkor som fastställs i direktivet, särskilt vad gäller föregående odling, sortäkthet och sortrenhet, minsta avstånd från angränsande pollenkällor (för grödor) samt sortäkthet och sortrenhet, renhet, grobarhet, inblandning av frön av andra växtarter och förekomsten av växtskadegörare (för utsäde). Utsäde av olje- och spånadsväxter som skördats i länder utanför gemenskapen får bara saluföras inom gemenskapen om utsädet uppfyller samma krav som utsäde som är certifierat. Vidare tar direktivet upp nödvändigheten av att kunna identifiera utsädet under hela saluföringsprocessen, och det fastställs bestämmelser för detta, nämligen att utsäde ska saluföras i homogena partier och plomberas så att ingen åverkan kan göras på innehållet. Dessutom fastställs särskilda krav avseende förslutning, märkning och dokumentation.

Det bör påpekas att gemenskapslagstiftningen gäller sedan 1969 (f.d. rådets direktiv 69/208/EEG, konsoliderat genom rådets direktiv 2002/57/EG om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter). Det bör även påpekas att vissa medlemsstater har beviljats undantag från direktivet såtillvida att de inte behöver tillämpa det på vissa olje- och spånadsväxter som normalt inte odlas eller saluförs på deras territorium.

När kommissionen antar åtgärder som gäller rådets direktiv 2002/57/EG bistås den, där så är lämpligt, av medlemsstaterna via Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

Lagstiftning EN

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript