IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Zaai- en pootgoed - Oliehoudende planten en vezelgewassen
This page has moved ! If you are not redirected please click here

Richtlijn 2002/57/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen beoogt de verbetering van de kwaliteit van oliehoudende planten en vezelgewassen in de EU door middel van een uniforme certificeringsregeling van de EU die de lidstaten in het algemeen toestaat uitsluitend officieel erkend zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen in de handel te brengen. Erkenning kan alleen worden verleend indien aan de hand van een officieel onderzoek is gebleken dat het zaad aan de voorwaarden van de richtlijn voldoet, met name - voor de gewassen - ten aanzien van de voorvrucht, de rasechtheid en -zuiverheid, de minimumafstand tot in de buurt liggende bestuivingsbronnen en de aanwezigheid van schadelijke organismen en - voor de zaden - ten aanzien van de rasechtheid en -zuiverheid, de kiemkracht, de analytische zuiverheid, het gehalte aan zaden van andere plantensoorten en de aanwezigheid van schadelijke organismen. In landen buiten de Europese Unie geoogst zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen mag in de EU alleen in de handel worden gebracht, indien het dezelfde garanties biedt als in de EU officieel erkend zaad. Voorts wordt ingegaan op de noodzaak om de echtheid van het zaad in elk stadium van het afzetproces te garanderen en worden hiertoe regels vastgelegd, namelijk dat zaad in voldoende homogene partijen en in verpakkingen die niet kunnen worden geopend zonder dat dit sporen achterlaat in de handel moet worden gebracht. Daarnaast bevat de richtlijn specifieke voorschriften betreffende sluiting, etikettering en documenten.

NB: reeds sinds 1969 is er communautaire wetgeving op dit terrein van kracht (voorheen Richtlijn 69/208/EEG, geconsolideerd bij Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen). Voorts zijn sommige lidstaten vrijgesteld van de verplichting om de richtlijn op bepaalde soorten oliehoudende planten en vezelgewassen toe te passen die gewoonlijk niet op hun grondgebied worden verbouwd of verhandeld.

De Commissie wordt zo nodig bij de vaststelling van met Richtlijn 2002/57/EEG van de Raad verband houdende maatregelen door de lidstaten bijgestaan via het Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw.

Wetgeving EN