IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Siemenet ja kasvien lisäysaineisto - Öljy- ja kuitukasvit
This page has moved ! If you are not redirected please click here

Öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan 13. kesäkuuta 2002 annetulla neuvoston direktiivillä 2002/57/EY pyritään parantamaan öljy- ja kuitukasvien siementen laatua yhteisössä yhdenmukaisen varmentamisjärjestelmän avulla. Järjestelmän mukaisena yleissääntönä on, että jäsenvaltiot voivat sallia vain virallisesti varmennettujen viljakasvinsiementen pitämisen kaupan. Siemenet voidaan varmentaa ainoastaan silloin, kun niiden on virallisessa tarkastuksessa havaittu täyttävän direktiivissä vahvistetut edellytykset, joita ovat kasvuston osalta pellon edellinen kasvusto, lajikkeen tunnistettavuus ja puhtaus, vähimmäisetäisyys viereisistä siitepölynlähteistä ja haitallisten organismien esiintyminen sekä siementen osalta lajikkeen tunnistettavuus ja puhtaus, itävyys, analyyttinen puhtaus sekä muiden kasvilajien siementen tai haitallisten organismien esiintyminen. Euroopan yhteisössä saa pitää kaupan vain sellaisia yhteisön ulkopuolisissa maissa korjattuja öljy- ja kuitukasvien siemeniä, joille annetaan samat takeet kuin yhteisössä virallisesti varmennetuille siemenille. Lisäksi direktiivissä vahvistetaan säännöt, joilla varmistetaan siementen tunnistettavuus markkinoinnin kaikissa vaiheissa: siemeniä saa pitää kaupan ainoastaan riittävän yhtenäisissä erissä ja suljetuissa pakkauksissa, jotka on suojattu väärentämistä vastaan. Niin ikään vahvistetaan pakkausten sulkemiseen, merkintöihin ja dokumentointiin liittyviä vaatimuksia.

Alaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä on ollut voimassa jo vuodesta 1969 (entinen neuvoston direktiivi 69/208/ETY; konsolidoitu öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annetulla neuvoston direktiivillä 2002/57/EY). Joillekin jäsenvaltioille on myönnetty lupa olla soveltamatta direktiiviä tiettyihin öljy- ja kuitukasvilajeihin, joita ei tavallisesti lisätä tai pidetä kaupan niiden alueella.

Päätettäessä neuvoston direktiiviin 2002/57/EY liittyvistä toimenpiteistä jäsenvaltiot avustavat tarvittaessa komissiota maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean välityksellä.

Lainsäädäntö EN