Language selector

 
left
  Frø og planteformeringsmateriale - Olie- og fiberplanterslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

Formålet med Rådets direktiv 2002/57/EF af 13. juni 2002 om handel med frø af olie- og spindplanter er at forbedre kvaliteten af olie- og spindplantefrø i EU ved hjælp af et ensartet certificeringssystem, som giver medlemsstaterne et grundlag for som hovedregel at forbyde handel med olie- og spindplantefrø, der ikke er blevet officielt certificeret. Frø kan kun godkendes, hvis det ved en officiel undersøgelse er godtgjort, at det opfylder de i direktivet fastsatte betingelser, navnlig kravene til bestanden vedrørende tidligere dyrkning, sortsægthed og sortsrenhed, mindsteafstand til nærmestliggende pollenkilder og forekomst af skadegørere samt kravene til frøene vedrørende sortsægthed og sortsrenhed, spireevne, specifik renhed, indhold af frø af andre plantearter og forekomst af skadegørere. Olie- og spindplantefrø, som er høstet i lande uden for EU, kan kun bringes i handelen i EU, hvis det frembyder de samme garantier som frø, der er officielt certificeret i EU. Direktivet indeholder også regler, der skal skabe sikkerhed for frøs ægthed i alle afsætningsprocesserne, nemlig bestemmelser om, at frø skal bringes i handelen i partier, der er tilstrækkelig ensartede, og i lukkede pakninger med garantiforsegling. Direktivet indeholder desuden særlige krav til lukning, mærkning og dokumentation.

Det skal bemærkes, at området har været reguleret af EU-lovgivning siden 1969 (begyndende med Rådets direktiv 69/208/EØF, som blev konsolideret ved Rådets direktiv 2002/57/EF om handel med frø af olie- og spindplanter). Det skal også nævnes, at visse medlemsstater er blevet fritaget for at anvende direktivet for så vidt angår visse olie- og spindplantearter, der normalt ikke opformeres eller afsættes på deres område.

Medlemsstaterne yder Kommissionen den nødvendige bistand i forbindelse med foranstaltninger vedrørende Rådets direktiv 2002/57/EF via Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug.

Retsforskrifter EN

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript