IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Utsäde och plantförökningsmaterial - Foderväxter
This page has moved ! If you are not redirected please click here

Genom rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter inrättades ett enhetligt certifieringssystem för att förbättra kvaliteten på utsäde av foderväxter inom gemenskapen. Systemet gör det möjligt för medlemsstaterna att endast tillåta saluföring av utsäde av foderväxter som genomgått officiell undersökning (eller undersökts under officiell kontroll) och som certifierats eller, där så är lämpligt, kontrollerats. Certifiering kan endast beviljas om det vid en officiell kontroll har fastställts att utsädet uppfyller de villkor som fastställs i direktivet, i synnerhet avseende föregående odling, sortäkthet och sortrenhet, minsta avstånd från angränsande pollenkällor (för grödor) samt sortäkthet och sortrenhet, renhet, grobarhet, inblandning av frön av andra växtarter och förekomsten av växtskadegörare (för utsäde).

Enligt direktivet får utsäde av foderväxter som skördats i länder utanför gemenskapen bara saluföras inom gemenskapen om utsädet uppfyller samma krav som utsäde som är certifierat. Vidare tar direktivet upp nödvändigheten av att kunna identifiera utsädet under hela saluföringsprocessen, och det fastställs bestämmelser för detta, nämligen att utsäde ska saluföras i homogena partier och plomberas så att ingen åverkan kan göras på innehållet. Dessutom fastställs särskilda krav avseende förslutning, märkning och dokumentation.

Det bör påpekas att rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter vid flera tillfällen har genomgått omfattande ändringar, och för att öka tydligheten håller direktivet för närvarande på at konsolideras.

När kommissionen antar åtgärder som gäller rådets direktiv 66/401/EEG bistås den, där så är lämpligt, av medlemsstaterna via Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

Lagstiftning EN