IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Zaai- en pootgoed - Groenvoedergewassen
This page has moved ! If you are not redirected please click here

Bij Richtlijn 66/401/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen is een regeling tot verbetering van de kwaliteit van het zaaizaad van groenvoedergewassen in de EU ingevoerd. Het gaat hierbij om een uniforme certificeringsregeling van de EU die lidstaten in het algemeen toestaat uitsluitend zaaizaad in de handel te brengen dat officieel of onder officieel toezicht is onderzocht of erkend of, zo nodig, gecontroleerd. Erkenning kan worden verleend indien het zaad aan de voorwaarden van de richtlijn voldoet, met name - voor de gewassen - ten aanzien van de voorvrucht, de rasechtheid en -zuiverheid, de minimumafstand tot in de buurt liggende bestuivingsbronnen en de aanwezigheid van schadelijke organismen en - voor de zaden - ten aanzien van de rasechtheid en -zuiverheid, de kiemkracht, de analytische zuiverheid, het gehalte aan zaden van andere plantensoorten en de aanwezigheid van schadelijke organismen.

De richtlijn bepaalt dat in landen buiten de Europese Unie geoogst zaaizaad van groenvoedergewassen in de EU alleen in de handel mag worden gebracht, indien het dezelfde garanties biedt als in de EU officieel erkend zaad. Voorts wordt ingegaan op de noodzaak om de echtheid van het zaad in elk stadium van het afzetproces te garanderen en worden hiertoe regels vastgelegd, namelijk dat zaad in voldoende homogene partijen en in verpakkingen die niet kunnen worden geopend zonder dat dit sporen achterlaat in de handel moet worden gebracht. Daarnaast bevat de richtlijn specifieke voorschriften betreffende sluiting, etikettering en documenten.

Omdat Richtlijn 66/401/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaigranen veelvuldig en ingrijpend is gewijzigd, wordt zij thans duidelijkheidshalve geconsolideerd. Voorts hoeven sommige lidstaten Richtlijn 66/401/EEG op bepaalde soorten groenvoedergewassen niet toe te passen.

De Commissie wordt zo nodig bij de vaststelling van met Richtlijn 66/401/EEG van de Raad verband houdende maatregelen door de lidstaten bijgestaan via het Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw.

Wetgeving EN