IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Siemenet ja kasvien lisäysaineisto - Rehukasvit
This page has moved ! If you are not redirected please click here

Rehukasvien siementen pitämisestä kaupan 14. kesäkuuta 1996 annetulla neuvoston direktiivillä 66/401/ETY perustettiin järjestelmä rehukasvien siementen laadun parantamiseksi yhteisössä. Direktiivillä perustetun yhdenmukaisen varmentamisjärjestelmän mukaisena yleissääntönä on, että jäsenvaltiot voivat sallia vain sellaisten rehukasvinsiementen pitämisen kaupan, jotka on virallisesti tarkastettu (tai tarkastettu virallisessa valvonnassa) ja varmennettu taikka joita tapauksen mukaan valvotaan. Siemenet voidaan varmentaa ainoastaan silloin, kun ne täyttävät direktiivissä vahvistetut edellytykset, joita ovat kasvuston osalta pellon edellinen kasvusto, lajikkeen tunnistettavuus ja puhtaus, vähimmäisetäisyys viereisistä siitepölynlähteistä ja haitallisten organismien esiintyminen sekä siementen osalta lajikkeen tunnistettavuus ja puhtaus, itävyys, analyyttinen puhtaus sekä muiden kasvilajien siementen ja haitallisten organismien esiintyminen.

Direktiivin mukaan Euroopan yhteisössä saa pitää kaupan vain sellaisia yhteisön ulkopuolisissa maissa korjattuja rehukasvinsiemeniä, joille annetaan samat takeet kuin yhteisössä virallisesti varmennetuille siemenille. Lisäksi siinä vahvistetaan säännöt, joilla varmistetaan siementen tunnistettavuus markkinoinnin kaikissa vaiheissa: siemeniä saa pitää kaupan ainoastaan riittävän yhtenäisissä erissä ja suljetuissa pakkauksissa, jotka on suojattu väärentämistä vastaan. Niin ikään vahvistetaan pakkausten sulkemiseen, merkintöihin ja dokumentointiin liittyviä vaatimuksia.

Koska rehukasvien siementen pitämisestä kaupan 14. kesäkuuta 1996 annettua neuvoston direktiiviä 66/401/ETY on muutettu moneen kertaan ja merkittävissä määrin, siitä on selkeyden vuoksi valmisteilla konsolidoitu versio. Lisäksi joillekin jäsenvaltioille on myönnetty lupa olla soveltamatta direktiiviä 66/401/ETY tiettyihin rehukasvilajeihin.

Päätettäessä neuvoston direktiiviin 66/401/ETY liittyvistä toimenpiteistä jäsenvaltiot avustavat tarvittaessa komissiota maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean välityksellä.

Lainsäädäntö EN