IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Frø og planteformeringsmateriale - Foderplanter
This page has moved ! If you are not redirected please click here

Ved Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter blev der indført en ordning, som har til formål at forbedre af kvaliteten af frø af foderplanter i EU. Der blev etableret et ensartet certificeringssystem for EU, der giver medlemsstaterne et grundlag for som hovedregel at forbyde handel med frø af foderplanter, der ikke er blevet officielt prøvet (eller undersøgt under officielt tilsyn) og certificeret eller eventuelt kontrolleret. Frø af foderplanter kan kun certificeres, hvis det opfylder de i direktivet fastsatte betingelser, navnlig kravene til bestanden vedrørende tidligere dyrkning, sortsægthed og sortsrenhed, mindsteafstand til nærmestliggende pollenkilder og forekomst af skadegørere samt kravene til frøene vedrørende sortsægthed og sortsrenhed, spireevne, specifik renhed, indhold af frø af andre plantearter og forekomst af skadegørere.

I henhold til direktivet kan frø af foderplanter, som er høstet i lande uden for EU, kun bringes i handelen i EU, hvis det frembyder de samme garantier som frø, der er officielt certificeret i EU. Direktivet indeholder også regler, der skal skabe sikkerhed for frøs ægthed i alle afsætningsprocesserne, nemlig bestemmelser om, at frø skal bringes i handelen i partier, der er tilstrækkelig ensartede, og i lukkede pakninger med garantiforsegling. Direktivet indeholder desuden særlige krav til lukning, mærkning og dokumentation.

Det skal bemærkes, at Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter gentagne gange er blevet ændret på væsentlige punkter. Af hensyn til klarheden er direktivet ved at blive konsolideret. Det skal også nævnes, at visse medlemsstater er blevet fritaget for at anvende direktiv 66/401/EØF for så vidt angår visse arter af foderplanter.

Medlemsstaterne yder Kommissionen den nødvendige bistand i forbindelse med foranstaltninger vedrørende Rådets direktiv 66/401/EØF via Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug.

Retsforskrifter EN