Language selector

 
left
  Utsäde och plantförökningsmaterial - Spannmålslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

Genom rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd inrättades ett enhetligt certifieringssystem för att förbättra kvaliteten på utsäde av stråsäd inom gemenskapen. Systemet gör det möjligt för medlemsstaterna att endast tillåta saluföring av certifierat stråutsäde. Certifiering kan endast beviljas om det vid en officiell kontroll har fastställts att utsädet uppfyller de villkor som fastställs i direktivet, i synnerhet avseende föregående odling, sortäkthet och sortrenhet, minsta avstånd från angränsande pollenkällor (för grödor) samt sortäkthet och sortrenhet, renhet, grobarhet, inblandning av frön av andra växtarter och förekomsten av växtskadegörare, särskilt Claviceps purpurea (för utsäde). Stråutsäde som skördats i länder utanför gemenskapen får bara saluföras inom gemenskapen om utsädet uppfyller samma krav som utsäde som är certifierat. Vidare tar direktivet upp nödvändigheten av att kunna identifiera utsädet under hela saluföringsprocessen, och det fastställs bestämmelser för detta, nämligen att utsäde ska saluföras i homogena partier och plomberas så att ingen åverkan kan göras på innehållet. Dessutom fastställs särskilda krav avseende förslutning, märkning och dokumentation.

Det bör påpekas att rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd vid flera tillfällen har genomgått omfattande ändringar, och för att tydligheten ska ökas håller direktivet för närvarande på att konsolideras. Det bör även påpekas att vissa medlemsstater har beviljats undantag från direktiv 66/402/EEG såtillvida att de inte behöver tillämpa det på vissa spannmålsarter som normalt inte odlas eller saluförs på deras territorium.

När kommissionen antar åtgärder som gäller rådets direktiv 66/402/EEG bistås den, där så är lämpligt, av medlemsstaterna via Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

Lagstiftning EN

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript