IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Zaai- en pootgoed - Graan
This page has moved ! If you are not redirected please click here

handel worden gebracht, indien het dezelfde garanties biedt als in de EU officieel erkend zaad. Voorts wordt ingegaan op de noodzaak om de echtheid van het zaad in elk stadium van het afzetproces te garanderen en worden hiertoe regels vastgelegd, namelijk dat zaad in voldoende homogene partijen en in verpakkingen die niet kunnen worden geopend zonder dat dit sporen achterlaat in de handel moet worden gebracht. Daarnaast bevat de richtlijn specifieke voorschriften betreffende sluiting, etikettering en documenten.

Omdat Richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaigranen veelvuldig en ingrijpend is gewijzigd, wordt zij thans duidelijkheidshalve geconsolideerd. Voorts zijn sommige lidstaten vrijgesteld van de verplichting om Richtlijn 66/402/EEG op bepaalde graansoorten toe te passen die gewoonlijk niet op hun grondgebied worden verbouwd of verhandeld.

De Commissie wordt zo nodig bij de vaststelling van met Richtlijn 66/402/EEG van de Raad verband houdende maatregelen door de lidstaten bijgestaan via het Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw.

Wetgeving EN