Language selector

 
left
  Siemenet ja kasvien lisäysaineisto - Viljakasvitslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

Viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14. kesäkuuta 1996 annetulla neuvoston direktiivillä 66/402/ETY perustettiin järjestelmä viljakasvien siementen laadun parantamiseksi yhteisössä. Direktiivillä perustetun yhdenmukaisen varmentamisjärjestelmän mukaisena yleissääntönä on, että jäsenvaltiot voivat sallia vain virallisesti varmennettujen viljakasvinsiementen pitämisen kaupan. Siemenet voidaan varmentaa ainoastaan silloin, kun niiden on virallisessa tarkastuksessa havaittu täyttävän direktiivissä vahvistetut edellytykset, joita ovat kasvuston osalta pellon edellinen kasvusto, lajikkeen tunnistettavuus ja puhtaus, vähimmäisetäisyys viereisistä siitepölynlähteistä ja haitallisten organismien esiintyminen sekä siementen osalta lajikkeen tunnistettavuus ja puhtaus, itävyys, analyyttinen puhtaus ja muiden kasvilajien siementen tai haitallisten organismien, etenkin Claviceps purpurean, esiintyminen. Euroopan yhteisössä saa pitää kaupan vain sellaisia yhteisön ulkopuolisissa maissa korjattuja viljakasvinsiemeniä, joille annetaan samat takeet kuin yhteisössä virallisesti varmennetuille siemenille. Lisäksi direktiivissä vahvistetaan säännöt, joilla varmistetaan siementen tunnistettavuus markkinoinnin kaikissa vaiheissa: siemeniä saa pitää kaupan ainoastaan riittävän yhtenäisissä erissä ja suljetuissa pakkauksissa, jotka on suojattu väärentämistä vastaan. Niin ikään vahvistetaan pakkausten sulkemiseen, merkintöihin ja dokumentointiin liittyviä vaatimuksia.

Koska viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14. kesäkuuta 1996 annettua neuvoston direktiiviä on muutettu moneen kertaan ja merkittävissä määrin, siitä on selkeyden vuoksi valmisteilla konsolidoitu versio. Lisäksi joillekin jäsenvaltioille on myönnetty lupa olla soveltamatta direktiiviä 66/204/ETY tiettyihin viljakasvilajeihin, joita ei tavallisesti lisätä tai pidetä kaupan niiden alueella.

Päätettäessä neuvoston direktiiviin 66/402/ETY liittyvistä toimenpiteistä jäsenvaltiot avustavat tarvittaessa komissiota maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean välityksellä.

Lainsäädäntö EN

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript